LEGE nr. 204 din 22 mai 2006 privind pensiile facultative

Prin prezenta lege se stabilesc urmatoarele:
-principiile elaborarii si autorizarii prospectului schemei de pensii facultative si ale fondului de pensii facultative;
-principiile organizarii si functionarii administratorilor fondurilor de pensii facultative, precum si coordonarea activitatii altor entitati implicate in acest domeniu;
-reglementarea si supravegherea prudentiala a administrarii fondurilor de pensii facultative.
Pot administra fonduri de pensii facultative societatile de pensii, societatile de administrare a investitiilor si societatile de asigurare, autorizate in acest scop de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.
Aderarea participantilor la un fond de pensii facultative este o optiune individuala, iar contributia la un fond de pensii facultative poate fi de pana la 15% din venitul salarial brut lunar sau din venitul asimilat acestuia al persoanei care adera la un fond de pensii facultative. Acesta contributie poate fi impartita intre angajat si angajator potrivit prevederilor stabilite prin contractul colectiv de munca sau, in lipsa acestuia, pe baza unui protocol incheiat cu reprezentantii angajatilor.
Dreptul la pensia facultativa se deschide, la cererea participantului, cu indeplinirea urmatoarelor conditii cumulative:
-participantul a implinit varsta de 60 de ani;
-au fost platite minimum 90 de contributii lunare;
-activul personal este cel putin egal cu suma necesara obtinerii pensiei facultative minime prevazute prin normele adoptate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.
Sistemul de plata al pensiilor facultative va fi adoptat pe baza unei legi speciale in termen de 3 ani de la data intrarii in vigoare a acestei legi.

Cheltuieli pentru perfectionare profesionala

Cheltuielile pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat sunt deductibile la calculul profitului impozabil dupa cum este prevazut in Codul fiscal, la art. 21 alin. 2 lit. h. Totodata aceste cheltuieli efectuate de angajator, nu se impoziteaza la persoana fizica, adica la salariat dupa cum mentioneaza art. 55, alin (4), lit. n) din Codul Fiscal.

Pot fi considerate ca fiind cheltuieli efectuate pentru formarea si perfectionarea profesionala a angajatilor, acelea care sunt reglementate.

Astfel, formarea profesionala, conform prevederilor din Codul muncii, imbraca urmatoarele forme:
a) participarea la cursuri organizate de catre angajator sau de catre furnizorii de servicii de formare profesionala din tara sau din strainatate;
b) stagii de adaptare profesionala la cerintele postului si ale locului de munca;
c) stagii de practica si specializare in tara si in strainatate;
d) ucenicie organizata la locul de munca;
f) formare individualizata;
g) alte forme de pregatire convenite intre angajator si salariat.

Angajatorii au obligatia de a asigura participarea, pe cheltuiala societatii, la programe de formare profesionala pentru toti salariatii, dupa cum urmeaza:
a) cel putin o data la 2 ani, daca au cel putin 21 de salariati;
b) cel putin o data la 3 ani, daca au sub 21 de salariati.

In situatia in care angajatorul persoana juridica are mai mult de 20 de salariati, trebuie sa elaboreze anual si sa aplice planuri de formare profesionala, cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor.

Participarea la formarea profesionala poate avea loc la initiativa angajatorului sau la initiativa salariatului. In toate cazurile in care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesionala este initiata de angajator, toate cheltuielile ocazionate de aceasta participare sunt suportate de catre acesta.

Modalitatea concreta de formare profesionala, drepturile si obligatiile partilor, durata formarii profesionale, precum si orice alte aspecte legate de formarea profesionala, inclusiv obligatiile contractuale ale salariatului in raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionala, se stabilesc prin acordul partilor si fac subiectul unor acte aditionale la contractele individuale de munca.

LEGE nr. 200 din 22 mai 2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale

Din Fondul de garantare se asigura plata creantelor salariale ce rezulta din contractele individuale de munca si din contractele colective de munca incheiate de salariati cu angajatorii impotriva carora au fost pronuntate hotarari judecatoresti definitive de deschidere a procedurii insolventei si fata de care a fost dispusa masura ridicarii totale sau partiale a dreptului de administrare, denumiti in continuare angajatori in stare de insolventa.
Angajatorii au obligatia de a plati lunar o contributie la Fondul de garantare, in cota de 0,25%, aplicata asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de salariati.
La data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei legi – 1 Ianuarie 2007 – cota contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj de angajatori, stabilita potrivit legislatiei in vigoare, se diminuează cu 0,25 puncte procentuale.
Angajatorii au obligaţia de a declara lunar contributia la Fondul de garantare la organul fiscal competent, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza drepturile salariale.
Termenul de declarare a contributiei la Fondul de garantare constituie si termen de plata.

LEGE nr. 226 din 7 iunie 2006 privind incadrarea unor locuri de munca in conditii speciale

Prezenta lege stabileste o lista cu locurile de munca incadrate in conditii speciale, precum si o lista cu societatile care au obtinut avizul pentru indeplinirea procedurilor si criteriilor de incadrare in conditii speciale.
Asiguratii care realizeaza un stagiu de cotizare de cel putin 25 de ani in conditiile speciale prevazute de aceasta lege beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, cu reducerea cu 15 ani a varstelor standard de pensionare prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000.

ORDIN nr. 526/213 din 9 mai 2006 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin intermediul acestui ordin s-au stabilit formularele necesare in vederea recuperarii de la casele de sanatate a sumelor reprezentand indemnizatii platite de catre angajatori asiguratilor, care depasesc obligatia lunara de plata a contributiei pentru concedii si indemnizatii.

Platitorii primesc: “Cheltuieli pentru formare profesionala“

ORDIN nr. 752 din 11 mai 2006 pentru aprobarea procedurii de elaborare a Certificatului de atestare fiscala

Organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor, are obligatia de a elibera certificatul de atestare fiscala pentru persoanele juridice la solicitarea acestora sau la schimbarea domiciliului fiscal. Certificatul poate fi utilizat pe o perioada de 30 de zile de la data eliberarii acestuia.
Sunt prezentate in anexa modelul certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice, cererea de eliberare a unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice, certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice, cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice, certificat de obligatii bugetare.

LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa

Legea prevede ca societatile comerciale, regiile autonome, societatile si companiile nationale, institutiile din sectorul bugetar, unitatile cooperatiste, celelalte persoane juridice, precum si persoanele fizice care incadreaza personal pe baza de contract individual de munca pot utiliza bilete de valoare sub forma tichetelor cadou si a tichetelor de cresa.
Tichetele cadou se pot utiliza pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclama si publicitate, precum si pentru cheltuieli sociale.
Tichetele de cresa se acorda angajatilor care nu beneficiaza de concediul si de indemnizatia acordate pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv de pana la 3 ani în cazul copilului cu handicap.
Sumele corespunzatoare tichetelor de cresa acordate de angajator se incadreaza in categoria cheltuielilor sociale deductibile limitat, in conformitate cu dispozitiile art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
Nu se mentioneaza nimic referitor la tratamentul fiscal al tichetelor cadou la angajator sau la salariati.

ORDIN nr. 753 din 11 mai 2006 privind organizarea activitatii de administare a marilor contribuabili

Incepand cu 1 iulie 2006 se stabilesc noi criterii de selectie a marilor contribuabili,conform Anexa 1 a acestui ordin.
Este publicata lista contribuabililor mari care sunt administrati de Directia generala de administrare a marilor contribuabili, lista contribualilor mari care au fost administrati de Directia generala de administrare a marilor contribuabili si care vor fi preluati de Directia generala a Finantelor Publice judetene sau a Municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi au domiciliu fiscal si lista contribuabililor care indeplinesc criteriile de selectie pentru contribuabilii mari si care anterior erau administrati de alte organisme fiscale decat Directia generala de administrare a marilor contribuabili.

LEGE Nr. 158 din 15 mai 2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 165/2005 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

Dintre modificarile aduse Codului de procedura fiscala, mentionam:
Contribuabilul fara domiciliu fiscal in Romania, care are obligatia de a depune declaratii la organele fiscale, trebuie sa desemneze un imputernicit, cu domiciliul fiscal in Romania, care sa indeplineasca, in numele si din averea contribuabilului, obligatiile acestuia din urma fata de organul fiscal.
In cazul in care un sediu secundar al unei persoane juridice nu isi indeplineste obligatiile fiscale de plata, persoana juridica devine debitor prin efectul legii, pentru obligatiile fiscale datorate de sediile secundare ale acesteia.
Evidentele contabile si fiscale vor fi pastrate, dupa caz, la domiciliul fiscal al contribuabilului, la sediile secundare ale acestuia, inclusiv pe suport electronic, sau pot fi incredintate spre pastrare unei societati autorizate, potrivit legii, sa presteze servicii de arhivare. Prin exceptie de la aceasta prevedere, evidentele contabile si fiscale ale exercitiului financiar in curs se pastreaza, dupa caz, la domiciliul fiscal al contribuabililor, la sediile secundare ale acestora sau, in perioada 1 – 25 a lunii urmatoare, la sediul persoanei fizice ori juridice autorizate pentru prelucrarea lor in vederea intocmirii declaratiilor fiscale.