ORDIN nr. 101 din 22 martie 2006 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri in limita sumelor platite pentru profitul brut reinvestit, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 64/2006

Prin Program se aloca 16% din sumele cheltuite in anul 2005 din profit pentru achizitionarea de active corporale si necorporale prevazute la pct. 4, facturate dupa 1 ianuarie 2005, achitate si puse in functiune pana la 31 decembrie 2005.

ORDIN nr. 409 din 17 martie 2006 privind depunerea declaratiilor fiscale cu codificarea informatiei prin cod de bare

Platitorii de impozite, taxe si contributii sociale, au obligatia depunerii urmatoarelor declaratii fiscale cu codificarea informatiei prin cod de bare:
– Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat, cod 14.13.01.01/a;
– Declaratie rectificativa, cod 14.13.01.00/r;
– Decont de taxa pe valoarea adaugata, cod 14.13.01.02;
– Declaratie privind impozitul pe profit, cod 14.13.01.04.

ORDIN nr. 113.105 din 13 martie 2006 pentru aprobarea Normelor privind criteriile de aprobare a auditorilor financiari care auditeaza situatiile financiare ale asiguratorilor

Pentru a fi aprobati in vederea auditarii situatiilor financiare ale asiguratorilor, auditorii financiari trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa aiba calitatea de auditor financiar, membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din Romania;
b) sa indeplineasca cerintele legale si profesionale referitoare la activitatea de audit si sa nu se afle intr-o situatie de incompatibilitate sau de conflict de interese prevazuta de legislatia in vigoare;
c) sa aiba in vigoare un contract de asigurare de raspundere civila profesionala, in conformitate cu Normele privind asigurarea pentru risc profesional emise de Camera Auditorilor Financiari din Romania;
d) coordonatorul echipei care va realiza auditul situatiilor financiare sa aiba calitatea de auditor financiar activ, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, si sa fi coordonat sau sa fi participat la auditarea situatiilor financiare ale asiguratorilor o perioada de cel putin 2 ani;
e) sa aiba cel putin un actuar in cadrul echipei care va realiza auditul financiar, in vederea examinarii activitatii de asigurare conform principiilor fundamentale si general acceptate ale calculului actuarial.

Evaluare leasing financiar

1. Va rugam sa ne precizati cursul de schimb la care se efectueaza inregistrarea activelor si datoriilor in cazul unui contract de leasing financiar unde rata de capital si dobanda este evidentiata in valuta.

Raspuns :
Valoarea de intrare a bunului la utilizator este valoarea la care a fost achizitionat bunul de catre finantator, astfel :
– in cazul leasingului intern se utilizeaza cursul comunicat de catre finantator in contractul de leasing si care de regula este cursul vamii de la data importului bunului. Acest curs este folosit la facturare de catre finantator pe durata contractului.
– in cazul leasingului extern, inregistrarea se va efectua pe baza declaratiei de import in regim temporar, utilizand cursul comunicat de vama.

Datoriile in valuta sau cu referinta in valuta se evalueaza la sfarsitul exercitiului financiar la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru data incheierii exercitiului financiar, potrivit normelor de inventariere- Ordin nr 1753/2004. Diferentele de curs valutar se inregistreaza pe seama cheltuielilor sau veniturilor exercitiului in cazul ratei de capital si pe seama cheltuielilor inregistrate in avans pentru dobanda.

2. Va rugam sa ne precizati daca dobanda evidentiata in desfasuratorul la contract este evidentiata in conturile 471, respectiv 1687 si la ce curs.

Raspuns :
Dobanda poate fi evidentiata in balanta contabila, iar conturile care trebuie folosite sunt 471 si 1687. Cursul de inregistrare este cel mentionat in contract de catre finantator. Consideram ca ar trebui sa fie cursul la care se inregistreaza si rata de capital si cu care finantatorul factureaza lunar, numit si

ORDIN nr. 421 din 17 martie 2006 privind stabilirea categoriilor de obligatii fiscale pentru care organul fiscal transmite contribuabililor, prin posta, formularele de declaratii

Pentru declararea veniturilor realizate in anul fiscal 2005, se aproba transmiterea, prin posta, de catre organul fiscal catre contribuabili – persoane fizice a unui pachet informational continand urmatoarele:
a) formularul 200 “Declaratie speciala privind veniturile realizate“, cod 14.13.01.13;
b) ghidul pentru completarea si depunerea declaratiei de venit pentru anul fiscal 2005;
c) scrisoarea adresata contribuabililor, semnata de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
d) plicul “CR“ destinat transmiterii declaratiei de venit de catre contribuabili;
e) plicul exterior pentru transmiterile documentelor pachetului informational catre contribuabili.

In cazul veniturilor din activitati independente – ordinul cuprinde precizari pentru completarea declaratiei pe baza documentelor eliberate de platitorii de venit, in cazul persoanelor care realizeaza venituri din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala, pentru care venitul net se determina pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.

In cazul veniturilor din cedarea folosintei bunurilor – in situatia in care chiria/arenda reprezinta echivalentul in lei al unei valute, venitul brut annual se determina pe baza chiriei/arendei evaluate la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei, in ultima zi a fiecarei luni, corespunzator lunilor din periada de impunere.

La declaratie anexati documente justificative privind tranzactiile efectuate, eliberate de intermediari, din care sa rezulte castigul/pierderea declarate si cuantumul impozitului virat in cursul anului fiscal 2005.

Destinatia sumei reprezentand 2% din impozitul pe venitul annual – se completeaza numai daca ati efectuat, in cursul anului fiscal 2005, cheltuieli cu burse private, conform Legii nr. 376/2004 privind bursele private si solicitati restituirea acestora si/sau optati pentru virarea unei sume reprezentand 2% din impozitul pe venitul net anual impozabil datorat pe fiecare sursa si categorie de venit, pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza potrivit legii.

LEGE nr. 62 din 22 martie 2006 privind completarea Legii locuinteinr. 144/1996

S-au modificat prevederile Legii nr. 114/1996 privind locuintele prin acordarea de stimulente financiare pentru stimularea constructiei de locuinte. Astfel persoanele fizice care construiesc pentru prima data o locuinta prin credit ipotecar pot beneficia de o subventie de 20% din valoarea unei locuinte de pana la 100.000 euro, daca indeplinesc urmatoarele conditii:
a) sa aiba un drept real asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze constructia;
b) sa nu fi beneficiat de o alta forma de subventie sau sprijin de la bugetul de stat pentru construirea ori cumpararea unei locuinte;
c) sa nu detina in proprietate o locuinta cu o suprafata construita mai mare de 100 metrii patrati;
d) constructia sa se incadreze in noi ansambluri de locuinte si sa respecte intocmai documentatiile de urbanism aprobate;
e) constructia sa fie executata de o societate de constructii autorizata, care sa asigure calitatea executiei impuse de legislatia in vigoare;
f) societatea de constructii sa prezinte toate conditiile de eligibilitate impuse de lege.
(2) Suma reprezentand subventia de 20% va fi virata societatii de constructii dupa receptia lucrarilor si predarea catre beneficiar a constructiei in stare normala de folosinta, dupa ce aceasta face dovada achitarii la zi a taxelor si impozitelor datorate.
(3) Resursele financiare necesare pentru acordarea subventiei de 20% se asigura prin Agentia Nationala pentru Locuinte, in limita sumelor alocate anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
Prevederile prezente intra in vigoare incepand cu semestrul II al anului 2006.

ORDONANTA DE URGENTA nr. 21 din 16 martie 2006 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

Se modifica baza de determinare a impozitului pe teren si se stabileste coeficientul de corectie.
Incepand cu data intrarii intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, impozitul pe terenurile din extravilanul localitatilor se stabileste potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal tinand cont de modificarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta.

ORDIN nr. 125/233 din 14 martie 2006 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate

Prin acest ordin se aproba noul model de certificat de concediu medical.
Certificatul de concediu medical este un imprimat cu regim special, care constituie ordin de plata si in baza caruia se acorda indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.
Medicul care elibereaza certificatul de concediu medical este responsabil de realitatea datelor inscrise in rubricile completate. Necompletarea rubricilor conform instructiunilor acestui ordin si/sau completarea eronata a acestora atrag neplata indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate.
Pe langa modelul de certificat sunt prezentate si instructiunile privind utilizarea si modul de completare a acestor imprimate atat de catre medici cat si de catre platitori.

Platitorii primesc: “Evaluare leasing financiar“