Sedii secundare – inregistrare

Prin sediu secundar se intelege o sucursala, agentie, reprezentanta sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica.
Sediile secundare pot fi:
a)sedii secundare care, potrivit legii, au obligatii de plata;
b)sedii secundare care, potrivit legii, nu au obligatii de plata.

Sediile secundare care nu au obligatii de plata
Institutiile publice, asocierile si alte entitati fara personalitate juridica au obligatia de a declara organului fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de 30 de zile, infiintarea de sedii secundare.
Declararea sediilor secundare se face prin completarea datelor corespunzatoare din declaratia privind sediile secundare.
Declaratia se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului care le infiinteaza.
Organul fiscal competent va inregistra informatiile respective in registrul contribuabililor, fara a atribui cod de identificare propriu sediilor secundare astfel declarate.

Sediile secundare care au obligatii de plata

Ordonanta de urgenta nr. 181 din 14 decembrie 2005 pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale

Impozitele retinute la sursa, cu exceptia celor din veniturile salariale, in cazul in care au valori mai mici de 1 leu (RON) nu se vor mai intregi la 1 leu (RON). Prevederea a fost data pentru a evita situatiile in care impozitul pentru veniturile din dividende si dobanzi era 1 leu (RON), in timp ce venitul obtinut era subunitar.

ORDIN nr. 2.364 din 8 noiembrie 2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind stabilirea, varsarea si gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural national

In acest ordin sunt cuprinse explicatii referitoare la definitia termenilor, a platitorilor si a bazelor de impozitare pentru fondul cultural national. Sumele reprezentand cotele instituite conform art. 17 alin. (1) lit. a) – j) din Ordonanta nr. 10/2005 se calculeaza lunar de catre platitori, se inregistreaza in contabilitatea proprie, in conturi distincte, si se varsa de catre acestia in bugetul Fondului cultural national, pana la data de 15 a lunii urmatoare.
In anexa la acest ordin se gaseste un model de declaratie lunara privind obligatia de plata la Fondul cultural national.

Ordin Nr. 1.880 din 7 decembrie 2005 pentru aprobarea normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii finantate din ajutoare sau din imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

a) Pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii finantate din ajutoare banesti sau din imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine sau de organisme internationale, scutirea de taxa pe valoarea adaugata se aplica daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
– sa se realizeze obiectivele sau proiectele nominalizate in hotarari ale Guvernului ori prevazute in acorduri, protocoale si intelegeri incheiate cu guverne straine sau cu organisme internationale;
– finantarea sa fie asigurata din ajutoare banesti ori imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine sau de organisme internationale, din fondul de contrapartida constituit din contravaloarea in lei a ajutoarelor primite de Romania sub forma de bunuri si de servicii si/sau din contributia publica nationala prevazuta la art. 1 lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate Romaniei de catre Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, aprobata prin Legea nr. 22/2000, cu modificarile ulterioare.

b) Pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii finantate din ajutoare banesti sau din imprumuturi nerambursabile acordate de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, precum si din donatii ale persoanelor fizice, scutirea de taxa pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. l) din Codul fiscal, se aplica daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
– sa se realizeze obiectivele sau proiectele nominalizate in hotarari ale Guvernului ori prevazute in acorduri, protocoale si intelegeri incheiate cu organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, cu exceptia celor realizate din donatii ale persoanelor fizice;
– obiectivele sau proiectele sa fie destinate unor scopuri cu caracter umanitar, social, filantropic, religios, de aparare a sanatatii, de aparare a tarii sau a sigurantei nationale, cultural, artistic, educativ, stiintific, sportiv, de protectie si ameliorare a mediului, de protectie si conservare a monumentelor istorice si de arhitectura;
– finantarea sa fie asigurata din ajutoare banesti sau din imprumuturi nerambursabile ale organizatiilor nonprofit si de caritate din strainatate si din tara si/sau din donatii ale persoanelor fizice.

c) Scutirea de taxa pe valoarea adaugata, astfel:
c1) prin restituirea taxei pe valoarea adaugata, potrivit art. 149 alin. (9) din Codul fiscal, catre beneficiarii fondurilor nerambursabile care nu sunt platitori de taxa pe valoarea adaugata, conform procedurii prevazute la art. 4;
c2) prin facturarea fara taxa pe valoarea adaugata;
c3) scutirea de taxa pe valoarea adaugata, acordata direct beneficiarilor