LEGE Nr. 302 din 24 octombrie 2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale

Modificarea cea mai importanta vizeaza capitalul social al societatii pe actiuni si al societatii in comandita pe actiuni: acesta nu poate fi mai mic de 25.000 euro, in echivalent lei, calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data subscrierii.
In termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, societatile pe actiuni si societatile in comandita pe actiuni la care nivelul capitalului social este inferior valorii minime de 25.000 euro au obligatia majorarii, potrivit legii, a capitalului social la o valoare de minimum 25.000 euro, in echivalent lei, calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data subscrierii. De la data expirarii acestui termen, Oficiul National al Registrului Comertului va solicita tribunalelor dizolvarea societatilor pe actiuni si a societatilor in comandita pe actiuni care nu si-au indeplinit obligatia de majorare a capitalului social in limita prevazuta de lege.

ORDIN Nr. 1.530 din 11 octombrie 2005 privind Procedura de restituire a accizelor pe baza deconturilor de scutire de accize, depuse de beneficiarii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acorda scutire indirecta, potrivit pct. 21, 22 si 23 din Normele metodologice de aplicare a titlului VII “Accize“ din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare

Accizele platite la momentul achizitionarii produselor, se solicita la restituire, pe masura utilizarii cantitatilor aprovizionate, in baza decontului de scutire de accize.
Decontul de scutire de accize se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal beneficiarul, direct la registratura sau prin posta, prin scrisoare recomandata.

Decontul va fi insotit de:
– copia exemplarului 2 al certificatului de scutire de plata accizelor, atat al distribuitorului autorizat, cat si al utilizatorului final, sau, dupa caz, copia exemplarului 2 al autorizatiei de utilizator final;
– copiile facturilor fiscale de achizitie a produsului accizabil, in care acciza sa fie evidentiata distinct;
– dovada platii accizelor catre antrepozitul fiscal expeditor, catre distribuitorul agreat sau catre importator, dupa caz, constand in copia documentului/documentelor de plata, avand confirmarea bancii la care utilizatorul are contul deschis;
– dovada cantitatii utilizate in scopul pentru care se acorda scutirea, constand intr-o situatie centralizatoare a documentelor aferente cantitatilor efectiv utilizate.

Ordinul reglementeaza procedura de restituire a accizelor, inclusiv termenele de solutionare.

Monetar in doua monezi

Potrivit Ordinului 1840 din 10 decembrie 2004 pentru aprobarea Precizarilor referitoare la unele masuri care trebuie luate pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, pe tot parcursul perioadei in care moneda veche are putere circulatorie, respectiv pana la data de 31 decembrie 2006, registrul de casa se intocmeste in moneda noua. Soldul registrului de casa se prezinta in moneda noua, insa prezentarea componentei soldului de casa se face in functie de structura numerarului existent, respectiv moneda noua si moneda veche, dupa caz.

Documentul justificativ pentru evidentierea la sfarsitul zilei a numerarului existent in casierie, corespunzator marfurilor comercializate este Monetarul. Potrivit Ordinului nr 2055 din 30 octombrie 1998 privind aplicarea corespunzatoare a Hotararii Guvernului nr. 831/1997, monetarul (cod 14-50-61) este formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare. Formularul este tiparit in carnete a cate 100 de file. Se intocmeste in doua exemplare de catre casier, la sfarsitul zilei, prin inventarierea numerarului existent in casierie, pe categorii de bancnote si de monede.

Nerespectarea prevederilor privind intocmirea si utilizarea documentelor justificative si contabile pentru toate operatiunile efectuate (Legea Contabilitatii Republicata art. 41 alin. 2 litera b) se sanctioneaza cu amenda de la 400 ron la 5.000 ron. Criteriile in functie de care se stabileste nivelul amenzii se coreleaza cu nivelul cifrei de afaceri.

ORDIN Nr. 927 din 6 octombrie 2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje

Ordinul prevede obligatiile de raportare referitoare la ambalaje ale operatorilor economici producatori si importatori de ambalaje, operatorilor economici producatori/importatori de produse ambalate si operatorilor economici autorizati pentru preluarea responsabilitatii de realizare a obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje.
Datele de raportare se transmit, pe suport hartie si in format electronic, autoritatii teritoriale pentru protectia mediului din judetul in a carui raza teritoriala este inregistrat sediul social al agentului economic, insotite de lista punctelor de lucru, cu indicarea datelor de identificare a acestora, pana cel tarziu la data de 25 februarie a fiecarui an.
Operatorii economici autorizati pentru preluarea responsabilitatii transmit, pe suport hartie si in format electronic, Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului datele referitoare la ambalajele si deseurile de ambalaje pentru operatorii economici pentru care au preluat responsabilitatea, pana cel tarziu la data de 25 februarie a fiecarui an.
Operatorii economici care au transferat responsabilitatea conform prevederilor art. 16 din Hotararea Guvernului nr. 621/2005 au obligatia de a comunica autoritatii teritoriale pentru protectia mediului din judetul in a carui raza teritoriala este inregistrat sediul social numai datele de identificare a operatorului economic autorizat cu care au incheiat contractul de transfer de responsabilitate, pana cel tarziu la data de 15 ianuarie a fiecarui an.

ORDIN Nr. 1.499 din 7 octombrie 2005 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.445/2005 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2 din 19 septembrie 2005 pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adaugata, conventiile de evitare a dublei impuneri si probleme de procedura fiscala

In cazul castigului din transferul titlurilor de valoare, inclusiv partile sociale dobandite si instrainate in perioada 1 iunie 2005 – 31 decembrie 2005, cota de impozit este de 1%, impozitul fiind final.
Modalitatea de calcul, retinere si virare a impozitului in cazul castigului din instrainarea partilor sociale este reglementata de prevederile art. 67 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
In cazul impozitului pe castigul din transferul titlurilor de participare la fondurile deschise de investitii, dobandite si instrainate in perioada 1 iunie 2005 – 31 decembrie 2005, cota de impozit este de 1%, impozitul fiind final.

LEGE Nr. 279 din 5 octombrie 2005 privind ucenicia la locul de munca

Ucenicia la locul de munca reprezinta formarea profesionala realizata in baza unui contract de ucenicie la locul de munca.
Legea cuprinde precizari referitoare la Contractul de ucenie la locul de munca, Statutul ucenicului, Autorizarea angajatorului si atestarea maistrului de ucenicie, Organizarea uceniciei la locul de munca, Sustinerea financiara a uceniciei la locul de munca.

HOTARARE Nr. 52 din 31 august 2005 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania

Pentru atribuirea calitatii de auditor financiar, potrivit art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

A. Persoanele fizice:
a) sa fie licentiate ale unei facultati cu profil economic si/sau sa aiba o vechime in activitatea financiar-contabila de minimum 4 ani sau sa aiba calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat cu studii superioare economice;
b) sa fi promovat testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu;
c) sa fi satisfacut pe parcursul stagiului cerintele Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar;
d) sa fi efectuat un stagiu de 3 ani in activitatea de audit financiar sub indrumarea unui auditor financiar activ, stagiul putand incepe numai dupa indeplinirea cumulativa a conditiilor prevazute la lit. a) si b);
e) sa fi promovat examenul de aptitudini profesionale, potrivit legii.

B. Persoanele juridice:
a) persoanele fizice care efectueaza auditul financiar al situatiilor financiare in numele societatilor de audit financiar trebuie sa satisfaca conditiile prevazute la lit. A sau cele prevazute la art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, republicata, cu modificarile ulterioare;
b) majoritatea drepturilor de vot trebuie detinuta direct sau indirect de persoane fizice active ori de societati de audit financiar care satisfac conditiile prevazute la lit. A;
c) majoritatea membrilor consiliului de administratie al unei societati de audit financiar trebuie sa fie persoane fizice active sau societati de audit financiar care indeplinesc conditiile prevazute la lit. A.