Ordonanta Guvernamentala nr. 15/27 ian 2005 privind reglementarea unor aspecte financiar– contabile aplicabile in implementarea programelor Phare 2003

In cadrul contractelor incheiate cu constructori locali pentru executarea de lucrari, precum si pentru furnizarea de bani si servicii in cadrul programului Phare 2003 – platile pot fi efectuate in euro.
Diferentele de curs valutar si alte costuri bancare ca urmarea platii si recuperarii debitelor trebuie recuperate de la ordonatorii de credite.

Ordonanta Guvernamentala nr. 16/27 ian 2005 pentru reglementarea unor aspecte financiar – contabile aplicabile in implementarea programelor Phare 2004

Ordonatorii de credite au obligatia ca in cadrul creditelor bugetare acordate sa asigure integral si cu prioritate fondurile reprezentand cheltuielile aferente suportarii diferentelor de curs valutar si alte costuri bancare ca urmare a platilor in lei si recuperarii debitelor, in cadrul contractelor incheiate de agentiile de implementare cu contractorii locali.

Ordonanta Guvernamentala nr. 20/27 ian 2005 pentru modificarea si completarea Codului de Procedura Fiscala

Contribuabilii care timp de 12 luni consecutive nu au depus declaratii fiscale, situatii financiare si nu au efectuat plati datorate bugetului de stat, bugetului de asigurari sociale de stat etc. vor fi trecuti intr-o evidenta speciala.
In cazul in care contribuabilul nu stabileste ordinea stingerii obligatiilor atunci organul fiscal competent va efectua stingerea in urmatoarea ordine:
a) sume datorate in contul ratelor din graficele de plata a obligatiilor fiscale, pentru care s-au aprobat esalonari si/sau amanari la plata, precum si dobanzile datorate pe perioada esalonarii si/sau amanarii la plata si calculate conform legii;
b) obligatii fiscale principale cu termene de plata in curent, precum si accesoriile acestora, in ordinea vechimii;
c) obligatii fiscale datorate si neachitate la data de 31 decembrie a anului precedent, in ordinea vechimii, pana la stingerea integrala a acestora;
d) dobanzi, penalitati de intarziere aferente obligatiilor fiscale prevazute la lit. c);
e) obligatii fiscale cu termene de plata viitoare, la solicitarea debitorului.

Pentru creantele bugetelor locale, din categoria obligatiilor fiscale prevazute mai sus la punctul b), se sting cu prioritate obligatiile stabilite ca urmare a inspectiei fiscale.
In situatia prevazuta in paragraful precedent de la punctul a) la e), creditorul fiscal care administreaza creantele fiscale va instiinta debitorul despre masura luata, in termen de 10 zile de la data efectuarii stingerii.

Hotararea 40/19 ian 2005 a Camerei Auditorilor Financiari din Romania privind aprobarea Normelor privind controlul calitatii activitatii de audit aferent angajamentelor de asigurare

Controlul calitatii activitatii de audit desfasurate de catre auditorii financiari, persoane fizice si juridice active, membri ai CAFR se efectueaza asupra:
– angajamentelor de audit financiar
– angajamentelor de audit intern
– altor angajamente prevazute de SIA

Rezultatele controalelor sunt calificate cu calificativ D, C, B si A.
Functie de calificativele inregistrate urmarea controlului se impun masuri, sanctiuni.