Lege 414/2004 privind aprobarea OG 61/2004 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome

Aceasta lege aproba OG 61/2004 conform careia incepand cu exercitiul financiar al anului 2004, la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit se repartizeaza pe urmatoarele destinatii, daca prin legi speciale nu se prevede altfel:
a) rezerve legale;
b) alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege;
c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti;
d) alte repartizari prevazute de lege;
e) participarea salariatilor la profit, in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, in exercitiul financiar de referinta;
f) minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende, in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
g) profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit. a) – f) se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare.

Hotarare 32 a Camerei Auditorilor Financiari privind aprobarea Regulilor de organizare si desfasurare a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu

In aceasta hotarare a CAFR, alaturi de regulile pentru desfasurarea testului de acces (documente necesare pentru inscriere, tariful de 1.500.000 lei, etc), se publica programa analitica si bibliografia.
Conform informatiilor publicate pe site-ul www.cafr.ro examenul de acces se va desfasura in 5 decembrie 2004. Dosarul pentru examen se depune personal sau prin delegat, in perioada 10 noiembrie-25 noiembrie, la sediul Societatii de asigurari Romas, situat in Bucuresti, Bd. Mihail Kogalniceanu, nr.12, de luni pana vineri intre orele 8:30-15:30.

Lege 420 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 70/2004 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991

La persoanele juridice la care contabilitatea nu este organizata in compartimente distincte, care nu au personal calificat incadrat, potrivit legii, sau contracte de prestari de servicii in domeniul contabilitatii, incheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 si care au inregistrat o cifra de afaceri anuala de pana la echivalentul in lei a 50.000 euro, raspunderea pentru tinerea contabilitatii, potrivit legii, revine administratorului sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective.
Reglementarile contabile emise anterior in temeiul Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, aplicabile fiecarei categorii de entitati, sunt in vigoare pana la data de 31 decembrie 2005.
Situatiile financiare anuale se intocmesc si se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in termenele prevazute la art. 29 alin. (1) din Legea nr. 82/1991:
– 150 de zile de la inchiderea exercitiului financiar pentru persoanele juridice care aplica OMF 94/2001; prevederea se aplica incepand cu depunerea pentru 2004.

– 120 de zile de la inchiderea exercitiului financiar pentru persoanele jurice fara scop patrimonial si cei care aplica Ordinul 306/2002;

– 60 de zile pentru depunerea declaratiei de catre cei care nu au desfasurat activitate

Prezenta ordonanta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2005.
O societate-mama trebuie sa intocmeasca atat raport anual pentru propria activitate, cat si raport anual consolidat de la 1 ianuarie 2006.

Ordin 1561/2004 pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 6/2004 privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la impozitul pe venit, taxa pe valoarea adaugata si probleme de procedura fiscala

Aceasta decizie cuprinde, printre altele, solutii referitoare la urmatoarele:
– Art 65 al 5 din OG 7/2001 privind impozitul pe venit prevedea ca pentru constructiile de locuinte proprietate personala se acorda o reducere a impozitului pe venit in cuantum de 20% din valoarea materialelor folosite.
Solutia precizeaza ca persoanele fizice care, in cursul anului 2003, in baza autorizatiei de construire, au extins pe verticala si/sau pe orizontala o constructie existenta nu beneficiaza de prevederile acestui articol.
– Conform legii 345/2002 si Codului fiscal exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata aferente sumelor constituite drept garantie pentru acoperirea eventualelor reclamatii privind calitatea lucrarilor ia nastere la data incheierii procesului-verbal de receptie definitiva sau, dupa caz, la data incasarii sumelor, daca incasarea este anterioara acestuia.
Solutia precizeaza ca aceste prevedri sunt aplicabile numai in situatia in care garantiile de buna executie sunt evidentiate distinct in facturi fiscale, respectiv sunt retinute din contravaloarea lucrarilor prestate (in solutie este prezenta si un exemplu de contabilizare a acestor garantii).
– Referitor la platile anticipate de impozit pe venit solutia precizeaza ca obligatia efectuarii platilor anticipate revine contribuabilului incepand cu data comunicarii de catre organul fiscal a deciziei de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit, inclusiv pentru sumele inscrise in aceasta decizie si pentru care termenele de plata au expirat.

TVA pentru institutiile de invatamant

Intrebare:
Beneficiaza de scutire de TVA o societate comerciala care livreaza bunuri sau presteaza servicii destinate invatamantului de stat sau particular si care este semnificatia expresiei “entitati recunoscute“ privind activitatea de invatamant, prevazuta in art.141alin.(1) lit.f din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal privind operatiunile scutite de taxa pe valoarea adaugata?

Raspuns:
a) Pana la 31.12.2003, potrivit art.9 alin.(1) lit.e) din Legea nr.345/2002, republicata, in vigoare pana la data de 31 decembrie 2003, era scutita de taxa pe valoarea adaugata achizitionarea de catre unitatile autorizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii cuprinse in sistemul national de invatamant, de documentatie tehnica si materiale de constructii destinate invatamantului de stat si particular, precum si de aparatura, utilaje, publicatii si dotari pentru procesul didactic.

b) De la 1 ianuarie 2004, potrivit art.141 alin.(1) lit. f) din Codul fiscal aprobat prin Legea nr.571/2003, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata: activitatea de invatamant prevazuta de Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, desfasurata de unitatile autorizate, inclusiv activitatea caminelor si a cantinelor organizate pe langa aceste unitati, formarea profesionala a adultilor, precum si prestarile de servicii si livrarile de bunuri strans legate de acestea, efectuate de catre institutiile publice sau de catre alte entitati recunoscute, care au aceste obiective.

Asa cum rezulta din textul subliniat scutirea de TVA se acorda la livrarile de bunuri sau la prestarile de servicii efectuate de unitatile care isi desfasoara activitatea in invatamant sau in domenii strans legate de acesta cum ar fi activitatea caminelor si a cantinelor organizate pe langa aceste unitati, formarea profesionala a adultilor.
Cu alte cuvinte aceasta scutire se refera la orice livrare de bunuri sau prestare de servicii strans legata de activitatea de invatamant, de activitatea caminelor si a cantinelor organizate pe langa aceste unitati, de formarea profesionala a adultilor efectuate de catre institutii publice – respectiv scolile, liceele, universitatile de stat – sau alte entitati recunoscute care au aceste obiective – respectiv scoli, licee, universitati particulare acreditate, unitati care realizeaza formarea profesionala a adultilor si sunt recunoscute in acest sens.
Ca urmare, o societate comerciala nu poate fi considerata entitata recunoscuta in sensul art.141 alin.(1) lit.f) din Codul fiscal intrucat nu isi desfasoara activitatea in invatamant sau in domeniile strans legate de acesta mentionate mai sus.

Subliniem faptul ca, achizitionarea de bunuri de catre institutiile de invatamant nu mai este scutita de taxa pe valoarea adaugata si ca urmare livrarea bunurilor efectuata de catre o societate comerciala catre o astfel de institutie este supusa taxei pe valoarea adaugata.

Ordin 656 al ministrului finantelor publice privind aprobarea Procedurii de stingere a creantelor reprezentand impozite, taxe si alte venituri datorate bugetului de stat si/sau a creantelor reprezentand contributii sociale administrate de Ministerul Finantelor Publice prin trecerea in proprietatea publica a statului a unor bunuri imobile supuse executarii silite

Creantele fiscale se pot stinge prin dare in plata. Darea in plata consta in cedarea de catre debitorul persoana juridica, in schimbul obligatiilor sale restante fata de creditorul fiscal, a unui bun imobil sechestrat in cadrul procedurii de executare silita, care trece din proprietatea sa in proprietatea publica a statului, ca urmare a unei solicitari de preluare in administrare.
Acest ordin reglementeaza procedura de dare in plata.

OUG 75 pentru modificarea si completarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice

Printre modificarile aduse de aceasta ordonanta mentionam faptul ca autorizarea functionarii persoanelor juridice care, potrivit legii, au obligatia sa ceara inmatricularea in registrul comertului se va face pe baza declaratiilor-tip pe propria raspundere.
Aceasta declaratie-tip pe propria raspundere va fi semnata de asociati sau de administratori, si din ea trebuie sa rezulte, dupa caz, ca:
a) persoana juridica nu desfasoara, la sediul social sau la sediile secundare, activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani;
b) persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor (P.S.I.), sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile precizate in declaratia-tip.
Activitatile cu impact semnificativ asupra mediului vor fi autorizate din punct de vedere al protectiei mediului de catre autoritatile competente de protectia mediului, la sediile acestora;
In cazul in care autoritatile publice competente constata ca nu sunt indeplinite conditiile legale de functionare, notifica acest fapt solicitantului, la sediul inregistrat, acordand un termen de remediere a neregularitatilor constatate. In cazul in care neregularitatile nu sunt remediate, autoritatile publice competente notifica oficiului registrului comertului de pe langa tribunal actul prin care s-a interzis desfasurarea activitatii, in termen de 3 zile de la emiterea acestuia, pentru a fi inregistrat din oficiu in registrul comertului.
Referitor la personalitatea juridica – aceasta se dobandeste de la data inregistrarii in registrul comertului a incheierii judecatorului-delegat, prin care se dispun autorizarea constituirii si inmatricularea.
Legea 359/2004 cu modificarile aduse de aceasta ordonanta intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicarea prezentei OUG.

Aplicarea IFRS

Prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1827/2003 a fost introdusa obligativitatea aplicarii incepand cu situatiile financiare ale anului 2005 a IFRS. Ca urmare, o asemenea decizie a fost luata in cazul legislatiei nationale anterior luarii unei decizii similare la nivelul Uniunii Europene.
Elaborarea IFRS 1 a fost necesara in conditiile cerintelor prevazute de Regulamentul Parlamentului Europeana si al Consiliului nr. 1606/2002, acest standard inlocuind SIC 8