Ordonanta de urgenta nr. 59 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

Valoarea unui punct de pensie se stabileste anual, prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. Aceasta se determina prin actualizarea valorii punctului de pensie din luna decembrie a fiecarui an cu rata inflatiei, prognozata pentru anul bugetar urmator. Valoarea punctului de pensie, stabilita conform acestei proceduri, poate fi majorata prin legile de rectificare a bugetului asigurarilor sociale de stat.
Valoarea punctului de pensie nu poate fi mai mica de 30% si mai mare de 50% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Ordinance 94/ August 26th, 2004 regarding regulation of financial measures

Regulations regarding payment facilities

On December 31st, 2004 amounts deferred with a view to discount or exemption by facilities granted under the applicable legal provisions are to be exempted from payment;
In case of failure to comply with the payment deadlines and/or terms under which facilities were granted, on a date following December 31st, 2004,
– the exemption is cancelled
– execution debt enforcement for the outstanding amount is initiated/resumed
– delay interests and penalties are calculated
– exempted amounts are deemed again as debts

Amendment to Government Order 15 of 1996 regarding consolidation of the financial-foreign exchange discipline

As of October 2004, trading companies shall be able to make payments from the cash office to legal entities up to the limit of a ceiling of ROL 100 million. The maximum ceiling for payments to one legal entity shall amount to ROL 50 million. As an exception, payments may be made from the cash office of maximum ROL 100 million to Cash&Carry store chains.
Split cash payments to suppliers in cases in which the invoice exceeds the permissible ceiling shall be forbidden.
The maximum ceiling of the available funds in the cash office at the end of the day shall amount to 50 million as of October 2004.

Amendment and supplementation of Law 346/2004 regarding the boost of setting up and development of small and medium-sized companies

Companies which purchase, after October 1st, 2004, new fixed assets and/or patents, copyright, licenses, trademarks or brands and which have not yet implemented the accelerated depreciation regime, may benefit in 2005 by exemption from payment of the tax on the reinvested profit.

During the period comprised between September 2004 and December 31st, 2006, enforcement of Government Order 71 of 2001 regarding organization and performance of the tax consulting activity is suspended.

Ordonanta 94/26 august 2004 privind reglementarea unor masuri financiare

Reglementari privind inlesniri la plata

La data de 31 decembrie 2004 se scutesc la plata sumele amanate in vederea reducerii sau scutirii prin inlesniri acordate in baza prevederilor legale in vigoare;
In situatia in care ulterior datei de 31 decembrie 2004 nu se respecta termenele de plata si/sau conditiile in care inlesnirile au fost acordate,
– se anuleaza scutirea
– incepe/continua executarea silita pentru suma neplatita
– se calculeaza dobanzi si penalitati de intarziere
– sumele scutite se repun ca datorii

Modificarea OG 15 din 1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare

Incepand cu luna octombrie 2004 societatile comerciale vor putea efectua plati din casierie catre persoane juridice in limita unui plafon maxim de 100 milioane lei. Plafonul maxim la plati catre o singura persoana juridica va fi de 50 milioane lei. Ca exceptie, se vor putea efectua plati din casierie de maxim 100 milioane lei catre retelele de magazine Cash&Carry.
Vor fi interzise platile fragmentate in numerar catre furnizori pentru cazurile in care factura depaseste plafonul admis.
Plafonul maxim al disponibilului in casierie la sfarsitul zilei va fi de 50 milioane incepand cu luna octombrie 2004.

Modificarea si completarea Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii

Societatile care achizitioneaza dupa data de 1 octombrie 2004 mijloace fixe noi si/sau brevete, drepturi de autor, licente, marci de comert sau fabrica si care nu au aplicat regimul de amortizare accelerata, pot beneficia in anul 2005 de scutire la plata impozitului pentru profitul astfel reinvestit.
Pe perioada septembrie 2004 – 31 decembrie 2006 se suspenda aplicarea OG 71 din 2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala.

Modificari ale Codului Fiscal aplicabile de la 1 ianuarie 2005

In scopul imbunatatirii sistemului fiscal, potrivit strategiei privind politica fiscala pentru perioada de preaderare, a fost elaborat proiectul de ordonanta a Guvernului privind modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prin care se propun urmatoarele modificari:

Titlul II – Impozitul pe profit

1. diminuarea cotei standard de impozit pe profit cu 6 puncte procentuale, pentru crearea unui cadru atractiv pentru investitiile straine (de la 25% la 19%);

2. extinderea aplicarii cotei reduse de 10% asupra profitului obtinut din vanzarea-cesionarea proprietatilor imobiliare situate in Romania sau titluri de participare detinute la o persoana juridica romana, prin eliminarea conditiei de achizitie a acestora dupa 1.01.2004;

3. modificarea si completarea anumitor prevederi legale care vizeaza in principal:
a. preluarea limitelor fiscale din actele normative de reglementare si organizare pentru:
– cheltuielile efectuate in numele unui angajat la schemele facultative de pensii ocupationale, in limita de 200 euro;
– cheltuielile cu primele de asigurare private de sanatate, in limita de 200 euro;
b. eliminarea cheltuielilor privind transportul la si de la locul de munca al salariatilor din cadrul limitei de 2% aplicata la fondul de salarii;
c. eliminarea conditionarii deductibilitatii cheltuielilor de marketing, promovarea de piete existente sau noi, de realizarea de profit in anul curent si/sau in anul precedent;
d. extinderea deducerii provizioanelor si pentru creantele neincasate inregistrate inainte de 1 ianuarie 2004, in limita unui procent de 25% incepand cu data de 1 ianuarie 2005 si de 30% incepand cu data de 1 ianuarie 2006;
e. modificarea elementelor de calcul a gradului de indatorare si a limitei de deducere a cheltuielilor cu dobanzile aferente imprumuturilor, prin eliminarea imprumuturilor obtinute de la societatile comerciale bancare romane sau straine, sucursalele bancilor straine, cooperativele de credit, societatile de leasing pentru operatiunile de leasing, societatile de credit ipotecar si de la persoanele juridice care acorda credite potrivit legii, cu efect asupra cresterii deductibilitatii cheltuielilor cu dobanzile.
f. limitarea acordarii facilitatii fiscale pentru contribuabilii care investesc in zone libere, la 31 decembrie 2006, in conditiile prevederilor din Legea nr.143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. preluarea principiilor OECD privind pretul de piata libera in ce priveste tranzactiile intre persoanele afiliate, relatii intra-grup sau in relatia cu sediul permanent, principii care presupun ca tranzactiile intre aceste entitati sa se efectueze in conditii similare cu cele efectuate intre intreprinderi independente. In acest mod se pot realiza ajustari de profit in scopuri fiscale, daca tranzactiile au avut loc intre intreprinderi asociate in alte conditii decat cele de pe piata. Astfel, se poate asigura recalcularea obligatiilor fiscale ale intreprinderilor asociate, ajustandu-se veniturile si cheltuielile intreprinderii, daca se constata ca prin relatiile speciale existente intre intreprinderile asociate conturile nu reflecta profiturile reale impozabile care ar fi putut fi obtinute in conditii comerciale normale de piata.

Ordonanta nr. 93/26.08.2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate

Calitatea de asigurat se dovedeste cu un document justificativ – adeverinta sau carnet de asigurat – eliberat prin grija casei la care este inscris asiguratul. Aceste documente justificative vor fi inlocuite cu cardul electronic de asigurat, care se suporta din fond.

Sunt asigurate cu plata contributiei din bugetul asigurarilor sociale de stat persoanele care se afla in concediu medical, in concediu medical pentru sarcina si lauzie, in concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau in concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani.
Contributiile pentru persoanele prevazute mai sus, cu exceptia persoanelor aflate in concediu pentru cresterea copilului, se stabilesc prin aplicarea cotei de 6,5% asupra sumei reprezentand valoarea a doua salarii de baza minime brute pe tara.
Contributiile pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului se stabilesc prin aplicarea cotei de 6,5% asupra sumei reprezentand valoarea unui salariu minim brut pe tara.

Prevederile acestei ordonante intra in vigoare incepand cu data de 2 septembrie 2004.

Ordinance no. 93/ August 26th, 2004 for amendment and supplementation of the Government Emergency Ordinance no. 150/2002 regarding the organization and operation of the health social insurance scheme.

The capacity of policy holder is proven by a supporting document – policy holder certificate or book – issued courtesy of the company the policy holder is registered with. Such supporting documents shall be replaced by the electronic policy holder card, which is borne from the fund.

Hotararea nr. 1297/19.08.2004 privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii si a unor venituri ale populatiei incepand cu luna septembrie 2004

Valoarea unui punct de pensie se actualizeaza prin indexare cu 4% incepand cu luna septembrie 2004. In urma actualizarii valoarea punctului de pensie va fi de 2.869.507 lei.
Masurile de indexare se aplica pensiilor ale caror cuantumuri, cuvenite sau aflate in plata, nu depasesc valoarea a trei salarii medii brute utilizate la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004, respectiv suma de 23.046.000 lei.
Urmatoarele indemnizatii se indexeaza cu 4% incepand cu luna septembrie 2004:
– indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, din a 91-a zi de concediu medical;
– indemnizatia de maternitate, precum si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav, din a 91-a zi de concediu de maternitate, respectiv de concediu medical;
Masura de protectie sociala se aplica persoanelor beneficiare ale indemnizatiilor specificate mai sus ale caror cuantumuri nu depasesc plafonul reprezentand de 3 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de asigurari sociale de stat pe anul 2004, respectiv 23.046.000 lei si care au indeplinit, anterior lunii septembrie 2004 sau in cursul acestei luni, conditia prevazuta de lege pentru acordarea indexarii.

De asemenea se indexeaza cu acelasi procent indemnizatia pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani sau a copilului cu handicap pana la implinirea varstei de 3 ani, stabilita anterior datei de 1 ianuarie 2004, din a 91-a zi de concediu pentru cresterea copilului. Aceasta masura se aplica persoanelor beneficiare ale indemnizatiilor pentru cresterea copilului ale caror cuantumuri nu depasesc valoarea salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004, respectiv 7.682.000, si care au indeplinit, anterior lunii septembrie 2004 sau in cursul acestei luni, conditia prevazuta de lege pentru acordarea indexarii.

Ordonanta Guvernului nr. 83/19 august 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Sunt cuprinse modificarile la Codul Fiscal care, dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante, vor fi republicate impreuna cu toate modificarile aduse. Noile prevederi intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2005.

Audit One va propune dezbateri pe seama acestor modificari in seminarul care va fi organizat in perioada 20-22 septembrie 2004.

Decision no. 1297/ August 19th, 2004 regarding indexation of pensions within the public pension scheme and of certain incomes of the population as of September 2004.

The value of one pension point is updated by indexation by 4% as of September 2004. Following such updating, the value of the pension point shall amount to ROL 2,869,507.
Indexation measures shall apply to pensions whose amounts, due or under payment, do not exceed the value of three average gross wages used upon setting up of the state social insurance budget for 2004, namely the amount of ROL 23,046,000.

Government Ordinance no. 83/ August 19th, 2004 for amendment and supplementation of Law no. 571/2003 regarding the Fiscal Code

It includes the amendments to the Fiscal Code which, following the legal endorsement of this ordinance, shall be republished with all the said amendments. The new provisions shall be effective as of January 1st, 2005.

Audit One shall propose debates on such amendments within the workshop to be organized in September (see also www.auditone.ro).