Lege 285 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

Legea reglementeaza urmatoarele: dreptul de autor, drepturile conexe dreptului de autor si drepturile sui-generis, gestiunea si apararea dreptului de autor.
Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice, precum si asupra altor opere de creatie intelectuala, este recunoscut si garantat in conditiile prezentei legi. Acest drept este legat de persoana autorului si comporta atribute de ordin moral si patrimonial.

Utilizarea unei opere da nastere la drepturi patrimoniale, distincte si exclusive, ale autorului de a autoriza sau de a interzice:
a) reproducerea integrala sau partiala, directa ori indirecta, temporara sau permanenta, prin orice mijloace si sub orice forma a operei;
b) distribuirea operei;
c) importul in vederea comercializarii pe piata interna a copiilor realizate, cu consimtamantul autorului, dupa opera;
d) inchirierea operei;
e) imprumutul operei;
f) comunicarea publica, direct sau indirect a operei, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea operei la dispozitia publicului, astfel incat sa poata fi accesata in orice loc si in orice moment ales, in mod individual, de catre public;
g) radiodifuzarea operei;
h) retransmiterea prin cablu a operei;
i) realizarea de opere derivate.

Drepturile patrimoniale dureaza tot timpul vietii autorului, iar dupa moartea acestuia se transmit prin mostenire, potrivit legislatiei civile, pe o perioada de 70 de ani.

OUG 51 privind prelungirea termenelor de preschimbare a certificatului de inmatriculare si a celui de inregistrare fiscala de catre comercianti, precum si a autorizatiei de functionare de catre persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale

Termenul de 30 iunie 2004 se prelungeste pana la data de 31 decembrie 2004.

La expirarea termenului:
– comerciantii care nu si-au preschimbat vechile certificate de inmatriculare si certificatele de inregistrare fiscala cu noile certificate de inregistrare continand codul unic de inregistrare se dizolva de drept, se lichideaza si se radiaza din registrul comertului;
– comerciantii persoane fizice care nu si-au preschimbat autorizatiile de functionare emise in baza dispozitiilor Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative se radiaza din registrul comertului, in conditiile legii.

Hotarare 934/2004 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvenrnului nr. 174/2002.

Mentionam cateva aspecte importante:

Sunt specificate motivele neimputabile angajatilor de incetare a contractului de munca, indicandu-se articolele de incetare a raporturilor de munca prevazute in Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii.

In ceea ce priveste fondul total de salarii brute prevazut la art. 26 din Legea nr. 76/2002, la care se aplica cota de 3% pentru determinarea contributiei angajatorului la fondul de somaj, componenta a cestuia s-a modificat dupa cum urmeaza:
• a fost abrogata prevederea prin care drepturile banesti platite din fondul de salarii angajatilor cu conventie civila de prestari de servicii, cu exceptia cazului in care acestia au incheiat si un contract individual de munca erau asimilate la acest fond;
• in componenta fondului total de salarii brute se includ orice alte sume platite din fondul de salarii, cu exceptia compensatiilor acordate in conditiile legii si ale contractului colectiv de munca, salariatilor concediati pentru motive care nu tin de persoana lor.
Pentru angajatii incadrati pe baza de contract de munca, baza lunara de calcul asupra careia se aplica contributia individuala in cota de 1%, prevazuta la art. 27 din Legea nr. 76/2002, este reprezentata, in continuare, de salariul de baza brut lunar, corespunzator functiei indeplinite, la care se adauga, dupa caz, indemnizatia de conducere, salariul de merit si alte drepturi salariale care, potrivit actelor normative, fac parte din salariul de baza, pentru persoanele prevazute la art. 19 lit. a) si b) din Legea nr. 76/2002.
In lunile in care raporturile de munca sau de serviciu se stabilesc, inceteaza, se suspenda, respectiv se reiau, cu exceptia suspendarii pentru incapacitate temporara de munca, daca aceasta nu depaseste 30 de zile, contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj, prevazuta la art. 27 din Legea nr. 76/2002, se calculeaza prin aplicarea cotei de 1% asupra bazei de calcul prevazute la alin. (1) corespunzatoare timpului efectiv lucrat in luna respectiva.
Stagiul de cotizare aferent unui contract individual de munca cu timp partial se stabileste ca raport intre timpul de munca pentru care a fost incheiat contractul individual de munca cu timp partial si durata normala a timpului de munca.
Stagiul de cotizare aferent unui contract de munca temporar se stabileste luandu-se in considerare atat durata fiecarei misiuni prevazute in contractul de munca temporara, cat si timpul in care persoanele se afla la dispozitia agentului de munca temporara, intre misiuni.
In vederea certificarii stagiilor de cotizare, angajatorii au obligatia de a elibera persoanelor carora le inceteaza raporturile de munca sau de serviciu o adeverinta din care sa rezulte, dupa caz, urmatoarele:
• daca inregistreaza debite la bugetul asigurarilor pentru somaj;
• perioada pentru care nu s-au platit contributiile la bugetul asigurarilor pentru somaj si suma aferenta acestei perioade;
• daca se regasesc in una dintre situatiile prevazute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 76/2002.

S-au introdus noi articole referitoare la aplicarea prevederilor art. 48-1 din Legea nr. 76/2002. Astfel agentiile pentru ocuparea fortei de munca vor selecta, pe baza unei metodologii prevazute in prezenta hotarare, angajatorii care organizeaza, in baza planului anual de formare profesionala existent la nivel de angajator, programe de formare profesionala pentru propriii angajati, derulate de furnizori de formare profesionala, autorizati in conditiile legii.
Angajatorii au obligatia sa instiinteze agentiile pentru ocuparea fortei de munca in cazul unor modificari substantiale privind numarul si structura profesionala a personalului, respectiv in cazul concedierii unui numar de persoane , dupa cum urmeaza:
• cel putin 5 salariati, daca angajatorul care disponibilizeaza are mai mult de 20 de salariati si mai putin de 100 de salariati;
• cel putin 10% din salariati, daca angajatorul care disponibilizeaza are cel putin 100 de salariati si mai putin de 300 de salariati;
• cel putin 30 de salariati, daca angajatorul care disponibilizeaza are cel putin 300 de salariati.

Lege nr. 240/7 iunie 2004 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte

Producatorul raspunde pentru prejudiciul actual si pentru cel viitor, cauzate de defectul produsului sau.
Prin termenul de producator se intelege fabricantul, orice persoana care se prezinta ca producator prin inscrierea numelui, marcii, altui semn distinctiv pe produsul respectiv cat si cel ce importa produsele in vederea comercializarii. Daca producatorul unui produs nu poate fi identificat, fiecare furnizor al produsului respectiv va fi tratat drept producator, daca el nu comunica in timp rezonabil datele de identificare a producatorului, a persoanei care i-a furnizat produsul sau a importatorului.
Pentru angajarea raspunderii civile a producatorului, persoana prejudiciata trebuie sa faca dovada pagubei, a defectului si a raportului de cauzalitate dintre defect si paguba.
Prin paguba, in sensul prezentei legi, se intelege:
– prejudiciul cauzat prin moartea sau vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii unei persoane;
– deteriorarea sau distrugerea oricarui bun, altul decat produsul cu defecte, cu conditia ca bunul respectiv sa fie in mod normal destinat folosintei ori consumului privat si sa fi fost folosit de persoana prejudiciata pentru uz sau consum personal, iar valoarea lui sa fie mai mare de 2 milioane lei (pana la 1 ianuarie 2007) sau mai mare decat echivalentul in lei a 500 euro.
Produsul cu defecte este cel care nu ofera siguranta la care persoana este indreptatita sa se astepte, tinandu-se seama de toate imprejurarile, inclusiv de modul de prezentare a produsului, toate utilizarile previzibile ale produsului si data punerii in circulatie a acestuia.
Dreptul la actiune pentru repararea pagubelor se prescrie in termen de 3 ani de la data cand reclamantul a avut sau ar fi trebuit sa aiba cunostinta de existenta pagubei, a defectului si a identitatii producatorului, iar actiunea nu poate fi introdusa dupa implinirea a 10 ani de la data la care producatorul a pus produsul respectiv in circulatie.
Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.

Implementarea Standardelor Internationale de Contabilitate

2004-06-21 00:00:00 – 2004-07-02 00:00:00

Program

TEMA 1 Cadrul general conceptual de armonizare a reglementarilor contabile cu IAS:
IAS 1 ? Prezentarea situatiilor financiare;
IAS 7 ? Fluxurile de numerar;

TEMA 2
IAS 16 ? Imobilizari corporale;
IAS 36 ? Deprecierea activelor;

TEMA 3
IAS 2 ? Contabilitatea stocurilor;

TEMA 4
IAS 18 ? Venituri;
IAS 11 ? Constructii;
IAS 20 ? Subventii;

TEMA 5
IAS 12 ? Impozit pe profit;
IAS 38 ? Active necorporale;

TEMA 6
IAS 10 ? Evenimente postbilantiere;
IAS 8 ? Erori semnificative. Politici contabile;
IAS 23 ? Costurile indatorarii;

TEMA 7
IAS 22, 27, 28 ? Combinari de intreprinderi;
IAS 31 ? Asocierea in participatie;
IAS 33 ? Rezultatul pe actiune;

TEMA 8
IAS 37 ? Provizioane, active si datorii cotingent;
IAS 21 ? Venituri din variatia cursului de schimb;

TEMA 9 Retratarea situatiilor financiare pentru primul an de aplicare IAS;
Reconcilierea cu fiscalitatea

Prezinta

Georgeta Petre
Emilia Iordache

Taxa de participare/cursant

8.000.000 lei exclusiv TVA

Beneficii

Mapa de seminar
Agenda Fiscala 2004

Cum ma inscriu ?

  1. Completati clar si in intregime TALONUL DE INSCRIERE atasat.
  2. Achitati contravaloarea seminarului in contul SC AUDIT ONE AD SRL nr. RO93UNCR0100105459770ROL, deschis la UniCredit Romania Sucursala Bucuresti, pana la data transmiterii talonului
  3. Transmiteti TALONUL DE INSCRIERE completat insotit de copia ordinului de plata vizat de banca la numarul de fax : 330.15.80
  4. Factura si contractul in original emise de SC AUDIT ONE AD le veti primi pana la sfarsitul orelor de seminar.

Locul de desfasurare:

Universitatea Nicolae Titulescu, Etaj 2, sala 27
Ora 16:30

Relatii suplimentare:

SC AUDIT ONE SRL
Splaiul Unirii 12 Bl.B6
Ap. 54, Sector 4 Bucuresti
T: +40 (21) 330 98 21
T/F: +40 (21) 330 15 80
aurora.petre@auditone.ro
www.auditone.ro

Persoane de contact:
Aura sau Camelia

Order 962/2004 regarding implementation in July 2004 of the last stage of readjustment of pensions within the public pension scheme, provided for by Government Order no. 1.315/2001.

On July 1st, 2004, with a view to implementing the last stage of pension readjustment, the average annual score agreed on June 30th, 2004 for pension beneficiaries within the public scheme of pensions and other social insurance rights, whose rights became effective prior to the enforcement of Law 19/2000 regarding the public scheme of pensions and other social insurance rights, as subsequently amended and supplemented, is readjusted by reporting the amount of the pension under payment or due on June 30th, 2004 to the value of the pension point valid for June 2004. We remind you that the updated value of the pension point is currently ROL 2,759,141.