Ordin 576 al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2 din 7 aprilie 2004 privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la impozitul pe profit, conventiile de evitare a dublei impuneri, accize si TVA

Decizia se refera la urmatoarele aspecte:
– Modalitatea de determinare a profitului impozabil de catre asociatii/fundatii sportive din transferul sportivilor;
– Acordarea scutirii de accize prevazute la art. 200 al.(1) si la art. 201 al.(1) din Legea 571/2003 incepand cu data de 1 ianuarie 2004.
– Impunerea rezervelor din reevaluarea imobilizarilor corporale;
– Aplicarea prevederilor art. 31 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 referitoare la sponsorizare.
Prevederile referitoare la sponsorizare sunt aplicabile tuturor contribuabililor platitori de impozit pe profit, indiferent de sursele din care acestia realizeaza veniturile, din Romania sau din strainatate.
– Modul de stabilire a bazei impozabile a unui sediu permanent
Atunci cand conventia de evitare a dublei impuneri prevede ca la determinarea profiturilor unui sediu permanent sunt admise la scadere cheltuielile de conducere si cheltuielile generale de administratie, indiferent de locul unde s-au produs, aceste cheltuieli sunt deductibile in limita a 10% din veniturile salariale ale angajatilor sediului permanent, conform prevederilor din legea interna.
– Articolul 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 referitor la scutirile de TVA pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii finantate din ajutoare sau imprumuturi nerambursabile acordate de catre guverne straine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice;

Hotarare 537 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca

Mentionam cateva aspecte importante:
In scopul protectiei sanatatii mamei si a copilului este interzis angajatorilor sa permita salariatelor sa revina la locul de munca in cele 42 de zile de concediu postnatal obligatoriu.
Salariata poate solicita concediul de risc maternal, in intregime sau fractionat, in functie de recomandarea medicului si de justificarea angajatorului privind perioada posibila de eliminare a riscurilor de la locul de munca, pentru sanatatea sau securitatea ei. Concediul de risc maternal se acorda pe durate care nu pot depasi, cumulat, 120 de zile calendaristice.
Angajatorul, cu participarea obligatorie a medicului de medicina muncii, efectueaza evaluarea privind riscurile la care este supusa salariata la locul de munca si intocmeste Raportul de evaluare privind aceste riscuri. In termen de 5 zile lucratoare de la data intocmirii, acest raport trebuie inaintat medicului de medicina muncii din directia de sanatate publica teritoriala, inspectoratului teritorial de munca si compartimentului desemnat cu protectia muncii din cadrul unitatii.
Indemnizatia de risc maternal se plateste salariatei, la cerere, pe baza certificatului medical care se elibereaza de medicul de familie sau de medicul specialist, cu avizul medicului de medicina muncii.
Indemnizatia de risc maternal se plateste cu conditia ca, prin grija angajatorului, medicul de medicina muncii care a efectuat evaluarea prevazuta la art. 5 din ordonanta de urgenta sa vizeze certificatul medical, in caseta “Cod diagnostic“, sub semnatura, parafa si stampila, cu privire la imposibilitatea indeplinirii de catre angajator a obligatiilor prevazute de lege si la motivul pentru care nu a putut fi evitata acordarea acestei prestatii. Nerespectarea acestei prevederi atrage raspunderea angajatorului, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
Baza de calcul a indemnizatiei de risc maternal se constituie din media veniturilor lunare realizate in ultimele 10 luni anterioare primei zile înscrise in certificatul medical, pentru care s-a datorat contributia individuala de asigurari sociale, conform prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare. In situatia in care concediul de risc maternal se acorda in cursul lunii, intervalul celor 10 luni din care se determina baza de calcul a indemnizatiei de risc maternal cuprinde 9 luni şi 2 fractiuni de luna, respectiv luna in care incepe si luna in care se sfarseste perioada din care se stabileste baza de calcul a drepturilor.
Angajatorii au obligatia ca, in termen de 10 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice sa le aduca la cunostinta salariatelor, in scris, cu confirmare de luare la cunostinta.

Ordin nr. 484 privind intrarea in vigoare a Conventiei dintre Romania si Republica Azerbaidjan pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital

Incepand cu data de 1 ianuarie 2005 se aplica prevederile Conventiei dintre Romania si Republica Azerbaidjan pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnata la Baku la 29 octombrie 2002, ratificata prin Legea nr. 366/2003.
Impozitele existente, asupra carora se aplica conventia, sunt in cazul Romaniei: impozitul pe profit; impozitul pe venit; impozitul pe teren; impozitul pe cladiri.

Ordin nr. 527 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.849/2003 privind personalizarea formularelor tipizate cu regim special, comune pe economie, si a Ordinului ministrului finantelor publice nr. 171/2004 pentru aprobarea unor formulare financiar-contabile, comune pe economie, privind taxa pe valoarea adaugata

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.849/2003 privind personalizarea formularelor tipizate cu regim special, comune pe economie, se completeaza cu un nou alineat cu urmatorul cuprins: Dupa data intrarii in vigoare a prezentului ordin, pe facturile fiscale intocmite pe formularele personalizate, la rubrica “furnizor“, sub datele personalizate, se inscriu:

a. numele si adresa persoanei stabilite in strainatate, in cazul facturii fiscale emise prin autofacturare

b. numele persoanei stabilite in strainatate pe care o reprezinta si codul de identificare fiscala atribuit pentru persoana stabilita in strainatate, in cazul facturii fiscale emise de reprezentantul fiscal.
Printre modificarile aduse Ordinul ministrului finantelor publice nr.171/2004 pentru aprobarea unor formulare financiar-contabile, comune pe economie, privind taxa pe valoarea adaugata, se numara si faptul ca jurnalul de vanzari, borderoul de vanzare, borderoul cuprinzand livrari de bunuri si/sau prestari de servicii pentru care nu se emite factura fiscala, realizate in luna/trimestrul trebuie sa aiba paginile numerotate.
Borderoul de vanzare/incasare serveste ca document de centralizare zilnica a vanzarilor (incasarilor) pentru care nu se emite factura fiscala sau alte documente legal aprobate, potrivit art. 155 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, si numai in situatia in care unitatile respective nu au obligatia, conform legii, sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.

Ordin 528 pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoare adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliti in Romania

Conform prevederilor Codului fiscal sunt scutite de TVA livrarile de bunuri expediate sau transportate in afara Romaniei de cumparatorul care nu este stabilit in Romania sau in contul sau.
Scutirea se realizeaza prin restituire daca sunt indeplinite cumulative urmatoarele conditii: cumparatorul nu este stabilit in Romania, bunurile sa fie expediate sau transportate in afara Romaniei inainte de a se incheia cea de-a treia luna urmatoare celei in cursul careia s-a facut achizitionarea bunurilor; valoarea globala a bunurilor achizitionate inclusive TVA sa depaseasca 2,5 mil lei; bunurile sa nu fie prohibite sau restrictionate la scoaterea din tara; bunurile sa fie cumparate de la magazinele din reteaua de vanzare cu amanuntul autorizate sa efectueze vanzari de bunuri care confera cumparatorilor straini dreptul de a solicita restituirea TVA; scoaterea din tara a bunurilor sa fie efectuata prin birourile vamale care functioneaza in incinta aeroporturilor internationale.
Pentru livrarile de bunuri mai mari de 2,5 mil lei catre cumparatori straini magazinul autorizat are obligatia sa emita factura fiscala si sa incaseze contravaloarea bunurilor (inclusiv TVA) si sa emita in 2 exemplare “Document de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini”, care va fi vizat de organele vamale.
Restituirea TVA se poate face de catre unitatile autorizate in punctele de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internationale sau de catre magazinele autorizate. Autorizatiile se emit de catre directiile generale ale finantelor publice judetene si sunt valabile 2 ani. Unitatile autorizate au obligatia sa intocmeasca semestrial Situatia privind restituirea TVA efectuata cumparatorilor straini ce se depune pana pe 15 ale lunii urmatoare.

Lege nr. 116 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor masuri financiare

OUG 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale se modifica si se completeaza.
Nu trebuie emise bonuri fiscale pentru: vanzarea bunurilor de folosinta indelungata, definite potrivit legii; comertul cu amanuntul prin comis-voiajori, precum si prin corespondenta, cu exceptia livrarilor de bunuri la domiciliu efectuate de catre magazine; serviciile de instalatii, reparatii si intretinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului; vanzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de catre agentiile de turism, definite potrivit legii; furnizarea la domiciliul clientului a energiei electrice si termice, a gazelor naturale, a apei, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobila, de posta si curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de Internet; efectuarea lucrarilor de constructii, reparatii, amenajari si intretinere de locuinte; serviciile medicale cu plata prestate la domiciliul sau la locul de munca al clientului; vanzarile de bunuri si prestarile de servicii care nu se incaseaza integral cu numerar si/sau substitute de numerar; vanzarile de bunuri si prestarile de servicii care nu se incaseaza integral in momentul livrarii bunului sau prestarii serviciului;
alte livrari de bunuri cu amanuntul si prestari de servicii catre populatie pentru a caror desfasurare se prevede, prin acte normative, obligatia emiterii de facturi fiscale.
Consumabilele furnizate utilizatorilor de case de marcat vor fi personalizate prin marcarea acestora cu datele necesare identificarii: distribuitorului autorizat care a furnizat aparatul; tipului consumabilelor; producatorului consumabilelor; producatorului hartiei, in cazul rolelor de hartie; unitatii agreate, daca este cazul. Consumabilele existente in stoc pot fi utilizate pana la data de 1 iunie 2004.

Ordonanta Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, se completeaza dupa cum urmeaza: cartile, ziarele si publicatiile periodice, cu exceptia celor care lezeaza moralitatea publica, potrivit legii, sunt scutite de la plata drepturilor de import; cartile, ziarele si publicatiile periodice necesare uzului personal sunt scutite de la plata drepturilor de import.

Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara se modifica dupa cum urmeaza: incepand cu exercitiul financiar al anului 2004, bancile constituie fondul de rezerva potrivit dispozitiilor legislatiei privind societatile comerciale si, de asemenea, constituie fondul pentru riscuri bancare generale din profitul contabil determinat inainte de deducerea impozitului pe profit, in limita a 1% din soldul activelor purtatoare de riscuri specifice activitatii bancare, asa cum sunt stabilite prin reglementarile Bancii Nationale a Romaniei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, in masura in care sumele respective se regasesc in profitul net. La determinarea nivelului fondului pentru riscuri bancare generale se au in vedere si sumele reprezentand rezerva generala pentru riscul de credit, existenta in sold.

Lege nr. 107 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

Enumeram mai jos cateva dintre modificarile si completarile aduse Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca:
– in plus fata de cetatenii straini pot fi asigurati si apatrizii care, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta in Romania, sunt incadrati in munca sau realizeaza venituri, in conditiile legii;
– sunt asigurate obligatoriu persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau pe baza de contract de munca temporara, in conditiile legii, cu exceptia persoanelor care au calitatea de pensionari;
– angajatorii au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj, in cota de 3%, aplicata asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevazute la art. 19.
– angajatorii nu au obligatia de a retine si de a vira lunar contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj, in cota de 1%, aplicata asupra salariului de baza lunar brut pe perioada in care raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor asigurate obligatoriu, sunt suspendate potrivit legii, cu exceptia perioadei de incapacitate temporara de munca, daca aceasta nu depaseste 30 de zile;
– persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj, au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj, in cota de 4%, aplicata asupra venitului lunar declarat in contractul de asigurare pentru somaj;
– angajatorilor care organizeaza, in baza planului anual de formare profesionala, programe de formare profesionala pentru proprii angajati, derulate de furnizori de servicii de pregatire profesionala, autorizati in conditiile legii, se acorda, din bugetul asigurarilor pentru somaj, o suma reprezentand 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesionala organizate pentru un numar de cel mult 20% din personalul angajat. Angajatorii pot beneficia de aceasta suma pentru derularea unui singur program de formare profesionala in cursul unui an si sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor participante cel putin 3 ani de la data acordarii sumei.
– Angajatorii care se restructureaza sunt obligati sa instiinteze agentiile pentru ocuparea fortei de munca cu cel putin 45 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere
– Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi ai unor institutii de invatamant primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, respectiv 18 luni pentru handicapati, pentru fiecare absolvent: 1 salariu de baza minim brut de tara pentru absolventii ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii; 1,2 salarii pentru absolventii de invatamant secundar superior sau invatamant postliceal;1,5 salarii pentru absolventii de invatamant superior; etc.
Prezenta lege intra in vigoare in termen de 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial.

Platitorii primesc `Cota redusa de TVA`