Hotarare nr. 393 pentru aprobarea listelor cuprinzand agentii economici monitorizati potrivit art. 11 alin. (3) din OUG nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar

Se aproba listele cuprinzand agentii economici monitorizati pentru care ministerele, APAPS, organele administratiei publice centrale sau ale administratiei publice locale, dupa caz, au obligatia de a transmite lunar Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si Ministerului Finantelor Publice, pana la data de 30 a fiecarei luni, situatiile centralizate privind cheltuielile cu salariile realizate in luna anterioara si cumulat de la inceputul anului, structura fondului de salarii, respectiv situatia indicatorilor privind evolutia creantelor si platilor restante, precum si a pierderilor inregistrate pentru agentii economici. Situatiile de raportare intocmite in structura si formatul solicitate de aceste ministere vor fi insotite de o analiza a cauzelor nerealizarii programelor respective pe fiecare agent economic, precum si de masuri pentru realizarea acestora. Aceste masuri se aproba de catre conducatorii ministerelor, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, organele administratiei publice centrale sau ale administratiei publice locale, dupa caz.
Incepand cu exercitiul financiar al anului 2003, ministerele, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, organele administratiei publice centrale au obligatia ca pentru agentii economici monitorizati cuprinsi in prezenta anexa sa publice pe site-ul propriu situatiile financiare anuale si trimestriale, auditate sau certificate, dupa caz, potrivit reglementarilor legale in vigoare.

Ordin nr. 430 pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1 din 23 februarie 2004 privind aplicarea unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adaugata

Pentru perioada reglementata prin Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, cu modificarile ulterioare, se aplica urmatoarele solutii:
1. Solutia aprobata prin Decizia 8/2003 a Comisiei fiscale centrale, potrivit careia:
– nu se considera livrare de bunuri sau o operatiune asimilata livrarii de bunuri acordarea de catre persoana impozabila a bunurilor achizitionate sau fabricate de catre aceasta, in mod gratuit, pentru actiuni de publicitate, acestea fiind utilizate in scopul desfasurarii activitatii economice a persoanei impozabile;
– persoana impozabila isi poate exercita dreptul de deducerepentru bunurile si/sau serviciile achizitionate in vederea realizarii de actiuni de publicitate, fiind cheltuieli permise de lege fara a fi limitate.

2. Pentru prestarile de servicii decontate pe baza de situatii de lucrari, cum sunt lucrarile de constructii-montaj, facturarea se face in termen de 3 zile de la data confirmarii situatiilor de lucrari de catre beneficiar.

Ordin nr. 376 privind stabilirea categoriilor de obligatii fiscale pentru care organul fiscal transmite contribuabililor, prin posta, formularele de declaratii

Pentru indeplinirea obligatiei de declarare a veniturilor realizate in anul fiscal 2003 se aproba transmiterea prin posta de catre organul fiscal catre contribuabili – persoane fizice a unui pachet informational continand urmatoarele:
a) formularul 200 “Declaratie de venit global“, cod 14.13.01.13;
b) formularul 202 “Declaratie speciala privind veniturile din activitati independente“, cod 14.13.01.13/4;
c) formularul 203 “Declaratie speciala privind veniturile din cedarea folosintei bunurilor“, cod 14.13.01.13/3;
d) Ghidul pentru completarea si depunerea declaratiilor de venit pentru anul 2003;

Rezerve din reevaluare

Societatea SC Impex SRL a aplicat prevederile HG nr. 500/1994 privind reevaluarea mijloacelor fixe iar diferenta din reevaluare a utilizat-o pentru majorarea capitalului social si drept urmare a constituit rezerve legale de 20% din capitalul social, determinat astfel:

Capital social initial – 5.000.000 lei
Majorare din reevaluare – 40.000.000 lei
Total capital social – 45.000.000 lei
Constituire rezerva legala = 45.000.000 lei x 20% = 9.000.000 lei.

Societatea doreste sa efectueze reducerea capitalului social de la 45.000.000 lei la 10.000.000 lei si pentru aceasta trebuie sa depuna la Oficiului Registrului o Cerere de mentiuni pentru modificarile dorite.
Pentru inregistrarea cererii de mentiuni privind diminuarea capitalului social se parcurg urmatoarele etape :

a) hotararea de micsorare a capitalului

1011 Capit.subscris nevarsat= 456 Decontari cu asoc/act priv. capit 35.000.000

b) aprobarea cererii de diminuare a capitalului social

1012 Capital subscris varsat = 1011 Capital subscris nevarsat 35.000.000 lei

c) achitarea datoriei catre asociati

456 Decontari cu act/asoc priv. capit= 5121/5311 Conturi banci/Casa 35.000.000 lei

d) la diminuarea contului de rezerve trebuie tinut seama de faptul ca la constituire aceste sume nu au fost impozitate.

Codul fiscal referitor la impozitul pe profit prevede ca schimbarea destinatiei rezervelor si a fondurilor care au fost deductibile din profitul impozabil va atrage impunerea sumelor respective cu impozit pe profit si impozit pe dividende. Din acest motiv inainte de schimbarea destinatiei rezervelor aceste sume vor fi supuse impozitarii :

7.000.000 x 25% = 1.750.000 lei

691 Cheltuieli cu impozitul pe profit = 441 Impozitul pe profit 1.750.000 lei

Inregistrarile contabile de diminuare a rezervelor legale sunt legate de destinatia care se da acestor sume:

– in cazul trecerii la alte rezerve

1061 Rezerve legale = 1068 Alte rezerve 7.000.000 lei

– in cazul repartizarii catre actionari (asociati) se retine impozitul pe dividende:

7.000.000 x 5% (10% pentru persoane juridice) = 350.000 lei

456 Decontari cu act/asoc priv capit = 1061 Rezerve 7.000.000 lei

446 Alte impozite, taxe = 456 Decontari cu act/asoc priv capit 350.000 lei

Hotarare 290 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 247/2003 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor

Angajatorul are obligatia de a inregistra registrul la inspectoratul de munca in a carui raza teritoriala isi are sediul sau domiciliul, dupa caz, cel mai tarziu la data incheierii primului contract individual de munca;
Registrul cuprinde elementele de identificare a tuturor salariatilor, data incheierii contractului individual de munca, data inceperii activitatii, modificarea si suspendarea contractului, durata acestuia, durata muncii exprimata in ore/zi, ocupatia (functia si/sau meseria), respectiv codul acesteia potrivit Clasificarii ocupatiilor din Romania (C.O.R.), salariul de baza prevazut la data incheierii contractului, data incetarii contractului si temeiul legal al incetarii acestuia, numele, prenumele si semnatura persoanei care face inscrierea.
Fiecare operatiune efectuata in registru va fi certificata, prin semnatura si stampila, de catre o persoana numita prin act administrativ de catre angajator sau de catre reprezentantul legal al acestuia.
Angajatorii care au infiintate sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, carora le-au delegat competenta incadrarii personalului prin incheierea de contracte individuale de munca, pot delega acestora si competenta infiintarii registrului. Registrul se pastreaza la sediul sau domiciliul angajatorului ori, dupa caz, la sediul sucursalei, agentiei, reprezentantei sau unor alte asemenea unitati fara personalitate juridica.
Inscrierile deja efectuate in registrele existente isi mentin valabilitatea urmand ca, de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, in coloana 10 “Ocupatia (functia si/sau meseria)“ sa se inscrie si codul C.O.R. corespunzator functiei/meseriei respective, in coloana 13 sa se completeze si temeiul legal al incetarii contractului individual de munca, iar in coloana 14, in loc de “Temeiul legal al incetarii contractului“, sa se completeze “Numele, prenumele si semnatura persoanei care face inscrierea
Datele privind durata contractului individual de munca. (col 6), durata muncii ore/zi (col 7), durata perioadei de proba (col 8), ocupatia si codul C.O.R (col.10), salariul de baza (col.11), modificarea, suspendarea contractului individual de munca (col 12) se vor completa incepand cu 1 ianuarie 2007.

Ordin 166 al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind stingerea prin compensare a obligatiilor fiscale potrivit prevederilor art. VIII al 2din OG 29/2004 pentru reglementarea unor masuri financiare

Acest ordin se refera la compensarea sumelor reprezentand accizele aferente cantitatilor de carburanti care se utilizeaza efectiv pentru functionarea navelor de catre societatile comerciale care desfasoara activitati de transport naval, achitate pana la data de 31 decembrie 2003 si nestinse in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2000 privind stingerea unor obligatii bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 499/2001, se efectueaza, in primul rand, cu obligatiile fata de bugetul de stat, iar apoi cu cele reprezentand contributii sociale, datorate pana la data de 31 decembrie 2003 si neachitate de aceste societati comerciale, pana la data compensarii.
Daca raman sume necompensate – obligatiile, reprezentand impozite, taxe, dobanzi si penalitati de intarziere, datorate la 31 decembrie 2003 de agentii economici furnizori ai societatilor comerciale de transport naval, denumiti in continuare furnizori, si neachitate pana la aceasta data, se sting prin compensare cu sumele reprezentand accize ramase necompensate, in limita datoriilor provenite din relatiile contractuale incheiate intre furnizori si beneficiari si neachitate de catre beneficiarii respectivi.

Ordin 338 al ministrului finantelor publice privind aprobarea Metodologiei de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoare adaugata cu optiune de rambursare

Aceasta metodologie se aplica incepand cu deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare aferente lunii ianuarie 2004, cu termen de depunere pana la 25 februarie 2004.
Solicitarile de rambursare se solutioneaza in termen de 45 de zile de la data depunerii decontului.
Se infiinteaza compartimente de analiza a deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare. Aceste compartimente inregistreaza deconturile intr-o evidenta speciala care se conduce informatizat si apoi deconturile se supun analizei de risc.
1. Prima etapa a analizei de risc se desfasoara anual si se bazeaza pe stabilirea Standardului Individual Negativ (SIN) pentru fiecare platitor; SIN reprezinta suma maxima a TVA ce poate fi rambursata fara control documentar sau tematic.
2. Se compara suma solicitata cu SIN-ul platitorului
Rambursarea se efectueaza numai in urma controlului fiscal pentru urmatorii platitori: cei care au inscrise fapte in cazierul fiscal; cei care isi desfoara activitatea in comertul cu ridicata al materialului lemnos si de constructii, deseurilor, productia sau comertul cu ridicata al bauturilor alcoolice, cei care au cereri de rambursare/compensare depuse pentru anul 2003 si nesolutionate; platitorii nou infiintati (nu au un an de raportare); platitorii pentru care nu exista datele necesare intocmirii SIN; platitorii pentru care SIN este negativ.
Daca suma solicitata la rambursare este mai mica decat SIN sistemul va genera “Decizia de rambursare a TVA” si “Fisa de calcul a SIN”. In caz contrar se efectueaza analiza individuala pentru a se vedea daca este necesar controlul fiscal.

Pentru marii contribuabili rambursarea se acorda cu control ulterior.
Primul decont cu sume negative cu optiune de rambursare depus, dupa inregistrarea investitiei potrivit legii, de catre platitorii care realizeaza investitii ce se incadreaza in prevederile Legii nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ in economie, cu modificarile si completarile ulterioare, va fi supus controlului fiscal, rambursarea fiind acordata cu control anticipat. Solicitarile ulterioare depuse de aceasta categorie de platitori, pe durata derularii investitiei vor fi solutionate cu control ulterior. Aceste dispozitii se aplica si platitorilor constituiti potrivit Ordonantei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat

Vanzarea mijloacelor fixe

Castigurile, respectiv pierderile obtinute in urma casarii sau cedarii unei imobilizari corporale trebuie determinate ca diferenta intre veniturile generate de cedare si valoarea sa neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea acesteia si trebuie recunoscute ca venit, respectiv cheltuiala, in contul de profit si pierdere.

Exemplul 1

SC Alexcom SRL vinde un mijloc fix a carui valoare de inregistrare este de 100.000.000 lei. La data vanzarii amortizarea calculata este de 80.000.000 lei iar pretul de vanzare este de 30.000.000 lei .

a)Vanzarea mijlocului fix:

461 Debitori = 758 Alte venituri din exploatare 30.000.000
461 Debitori = 4427 TVA colectata 5.700.000

b). Descarcarea din gestiune :

281 Amortizari privind imobiliz. corporale = 212 Constructii 80.000.000
658 Alte cheltuieli de exploatare = 212 Constructii 20.000.000

Din vanzare (cedare) s-a obtinut beneficiu/castig de 10.000.000 lei, cheltuiala cu partea neamortizata fiind mai mica decat valoarea obtinuta din vanzare, este deductibila fiscal la calculul impozitului pe profit.
Daca din vanzare s-ar fi obtinut 5.000.000 lei atunci diferenta intre partea neamortizata si cea recuperata prin vanzare 15.000.000 lei (20.000.000

Lege nr. 25/2004 pentru aprobarea OUG nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locul de munca

Prin prevederile acestei legi se modifica si se completeaza OUG 96/2003. Dintre modificarile mai importante, mentionam:
• Cuantumul indemnizatiei de risc maternal este egal cu 75% din media veniturilor lunare realizate în ultimele 10 luni anterioare datei din certificatul medical, pe baza carora se datoreaza contributia individuala de asigurari sociale;
• in situatia in care nu se indeplineste conditia privind stabilirea cuantumului indemnizatiei de risc maternal, intregirea perioadei de 10 luni se face avandu-se in vedere salariul minim brut pe economie, corespunzator perioadei creditate;
• Angajatorii au obligatia de a acorda salariatelor gravide dispensa pentru consultatii prenatale in limita a maximum 16 ore pe luna, pe durata programului normal de lucru, in cazul in care investigatiile se pot efectua numai in timpul programului de lucru, fara diminuarea drepturilor salariale;

Este interzis angajatorului sa dispuna incetarea raporturilor de munca sau de serviciu in cazul:
– salariatei care se afla in concediu de risc maternal. Aceasta interdictie se prelungeste o singura data cu pana la 6 luni, dupa revenirea salariatei in unitate;
– salariatei care se afla in concediul de maternitate;
– salariatei care se afla in concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la doi ani sau, in cazul copilului cu handicap, in varsta de pana la 3 ani;
– salariatei care se afla in concediul pentru îngrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, in varsta de pana la 18 ani;

Hotarare Nr. 263 privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat si a unor venituri ale populatiei incepand cu luna martie 2004

Incepand cu luna martie 2004, pensionarii din sistemul public de pensii ale caror cuantumuri de pensie, cuvenite sau aflate in plata, sunt mai mici sau egale cu suma de 13.260.000 lei, reprezentand echivalentul in lei, la data de 29 februarie 2004, al unui punctaj mediu anual de 5 puncte, beneficiaza de indexarea pensiilor in conditiile prevazute de prezenta hotarare.Valoarea unui punct de pensie se actualizeaza prin indexare cu 2%. Valoarea actualizata a punctului de pensie este de 2.705.040 lei.
Incepand cu luna martie 2004 se indexeaza cu 2% urmatoarele venituri ale populatiei:
• indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, din a 91-a zi de concediu medical cu conditia ca cuantumul acesteia sa fie mai mic de 23.046.000 lei;
• indemnizatia de maternitate, precum si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav, din a 91-a zi de concediu de maternitate, respectiv de concediu medical (cuantum mai mic de 23.046.000 lei);
• indemnizatia pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani sau a copilului cu handicap pana la implinirea varstei de 3 ani, din a 91-a zi de concediu pentru cresterea copilului (cuantum mai mic de 7.682.000 lei).