Ordonanta Guvernului nr. 29/29 ian 2004 privind reglementarea unor masuri financiare

Dintre modificarile aduse de aceasta ordonanta mentionam :

Cazierul fiscal

In ceea ce priveste cazierul fiscal se prevede ca persoanele fizice si juridice straine care nu sunt inregistrate fiscal in Romania si se afla in una din utmatoarele situatii :
– La infiintarea societatilor comerciale de catre asociati, actionari si reprezentantii legali desemnati ;
– La solicitarea inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor, a asociatiilor si fundatiilor, de catre asociatii sau membrii fondatori ai acestora ;
– La autorizarea exercitarii unei activitati independente de catre solicitanti,
nu au obligatia sa prezinte certificatul de cazier fiscal, fiind suficienta declaratia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice si a reprezentantului persoanei juridice, dupa caz, din care sa rezulte ca nu au datorii fiscale.

De asemenea se prevede ca procedura de eliberare a certificatului de cazier fiscal, va fi convenita prin protocol incheiat intre Ministerul Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Ministerul Justitiei – Oficiul National al Registrului Comertului, pana la data de 31 martie 2004.

Conventii de esalonare a debitelor conform OUG 40/2002

Conform ordonantei se prevede ca debitorii care au incheiat conventii in temeiul OUG nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 491/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si care fac dovada ca pana la data de 31 decembrie 2003 inclusiv au achitat obligatiile bugetare curente cu termene de plata pana la aceasta data, beneficiaza de mentinerea valabilitatii inlesnirilor la plata acordate cu toate efectele prevazute de reglementarile legale in vigoare.

Completarea vectorului fiscal cu informatii legate de contributii sociale

Potrivit prevederilor acestei noi ordonante, datele privind vectorul fiscal al contribuabililor inregistrati in evidenta fiscala a Ministerului Finantelor Publice la data de 31 ianuarie 2004 ca platitori de impozit pe venitul pe salarii si pe venituri asimilate salariilor vor fi completate din oficiu de catre organele fiscale competente cu obligatiile de declarare si plata referitoare la contributiile sociale. Organele fiscale competente vor notifica contribuabililor datele privind vectorul fiscal notificate si situatia reala, contribuabilii comunica modificarile organelor fiscale competente prin depunerea unei declaratii de mentiuni in termen de 30 de zile de la data primirii notificarii.

Solutionarea cererilor de inregistrare ca platitor de TVA si a cererilor de rambursare a TVA

Potrivit ordonantei, procedura de solutionare a cererilor de inregistrare ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, depuse pana la data de 31 decembrie 2003, precum si data dobandirii calitatii de platitor de taxa pe valoarea adaugata ca urmare a acestei cereri se supun reglementarilor in vigoare la data depunerii cererii.
Cererile de rambursare a taxei pe valoarea adaugata aferente lunii decembrie 2003, cu termen de depunere pana la data de 25 ianuarie 2004, se solutioneaza potrivit reglementarilor legale in vigoare la data la care acestea se refera.

Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 192/28 ian 2004 privind stabilirea baremului anual de impunere si a deducerii personale de baza privind calculul impozitului pe venitul global impozabil realizat in anul fiscal 2003

Potrivit acestui ordin, pentru determinarea impozitului pe venitul anual global impozabil realizat in anul fiscal 2003, se stabileste urmatorul barem anual:

Venit anual impozabil pana la 27.000.000 — 18%
Venit anual impozabil intre 27.000.001 si 67.000.000 — 4.860.000 + 23% pentru ce depaseste suma de 27.000.000
Venit anual impozabil intre 67.000.001 si 106.900.000 — 14.060.000 + 28% pentru ceea ce depaseste suma de 67.000.000
Venit anual impozabil intre 106.900.001 si 149.400.000 — 25.232.000 + 34% pentru ceea ce depaseste suma de 106.900.000
Venit anual impozabil peste 149.400.000 — 39.682.000 + 40% pentru ceea ce depaseste suma de 149.400.000

Deducerea personala de baza, pentru calcularea bazei de calcul a impozitului pe venitul anual global realizat in anul 2003 este de 1.900.000 lei pe luna. Totodata, la stabilirea venitului net anual din salarii, cheltuiala profesionala se corecteaza in functie de valoarea deducerii personale de baza. Baza de calcul a venitului supus impozitului anual se calculeaza prin rotunjire la 1.000 lei, in sensul ca fractiunile sub 1.000 lei se neglijeaza.

ORDIN Nr. 171 pentru aprobarea unor formulare financiar-contabile, comune pe economie, privind taxa pe valoarea adaugata

Se aproba modelele si normele de intocmire si utilizare a unor formulare financiar-contabile, comune pe economie, privind taxa pe valoarea adaugata:
– Factura fiscala de executare silita (Cod 14-4-10/B)
– Jurnal pentru vanzari (Cod 14-6-12/A)
– Jurnal pentru cumparari (Cod 14-6-17/B)
– Borderou de vanzare (incasare) data ………………(Cod 14-6-15/A)
– Borderou cuprinzand livrari de bunuri si/sau prestari de servicii pentru care nu se emite factura fiscala, realizate in luna/trimestrul ………….(Cod 14-6-15/B)

ORDIN Nr. 137 pentru aprobarea Codului etic al functionarului public din administratia fiscala, care isi desfasoara activitatea in domeniul asistentei contribuabililor

Codul etic al functionarului public din administratia fiscala, functionar fiscal, stabileste obligatii pentru personalul care isi desfasoara activitatea in Ministerul Finantelor Publice si in unitatile sale subordonate, formuleaza principii fundamentale si defineste obiectivele care trebuie respectate de catre toti functionarii fiscali din cadrul structurilor de asistenta pentru contribuabili, precum si de intregul personal fiscal care vine in contact cu acestia, in vederea cresterii increderii in autoritatea fiscala si a prestigiului acesteia in randul publicului.
Obiectivul general al activitatii de asistenta il constituie furnizarea de informatii de calitate catre contribuabili, referitoare la prevederile legislatiei fiscale, obligatiile care le revin in materie fiscala, precum si promovarea conformarii fiscale voluntare, printr-o abordare orientata catre contribuabil, in care acesta este privit ca partener egal al administratiei fiscale.

ORDIN Nr. 1.829 privind aprobarea Reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial

Reglementarile contabile aprobate prin prezentul ordin sunt obligatorii pentru asociatii, fundatii sau alte organizatii de acest fel, partide politice, patronate, organizatii sindicale, culte religioase, precum si pentru altele asemenea infiintate in baza unor legi speciale in scopul desfasurarii de activitati fara scop patrimonial, care au obligatia, potrivit legii, sa conduca contabilitatea in partida dubla si sa intocmeasca situatii financiare anuale.
Administratorii, directorii economici, contabilii-sefi sau orice alte persoane care au obligatia sa gestioneze unitatea respectiva raspund de transpunerea corecta a soldurilor conturilor din balanta de verificare la data de 31 decembrie 2003 in conturile prevazute in noul plan de conturi.
Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga prevederile Ordinului ministrului finantelor nr. 1.591/1998 privind aprobarea Planului de conturi pentru persoanele juridice fara scop lucrativ si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 480 si 480 bis din 14 decembrie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare.

Noutati privind TVA stabilite prin Codul Fiscal – partea I

Codul fiscal asigura un cadru legal unitar pentru impozite si taxe care sunt venituri la bugetul de stat si bugetele locale precizand modul de calcul si plata acestora, precum si care sunt platitorii.
Administrarea impozitelor si taxelor reglementate de Codul Fiscal se face conform prevederilor din Codul de Proceduri Fiscale.
In materie fiscala, dispozitiile Codului Fiscal prevaleaza asupra oricaror prevederi din alte acte normative, in caz de conflict intre acestea aplicandu-se dispozitiile Codului Fiscal.
Impozitele si taxele reglementate de Codul Fiscal sunt urmatoarele :

PROTOCOL Nr. 11 privind preturile minimale pentru produsele si grupele de produse pe baza de alcool etilic, distilate, precum si tuica si rachiuri naturale, stabilite de catre asociatiile patronale ale producatorilor de alcool si bauturi alcoolice in conformitate cu Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Acest protocol cuprinde lista cu preturile minimale (exclusiv T.V.A.) la alcool si la bauturi alcoolice, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. El intra in vigoare la 5 zile dupa publicarea sa

DECIZIE Nr. 10 pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adaugata

Aceste solutii se refera la:
– clarificarea notiunii de venituri anuale din operatiuni taxabile declarate sau, dupa caz, realizate folosita la incadrarea in plafonul de impozitare de 1,5 miliarde lei in anul fiscal 2002, in cazul activitatilor desfasurate de avocati, notari si alte persoane care exercita profesii libere, care au fost scutite de taxa pe valoarea adaugata pana la 1 iunie 2002 si taxabile incepand cu aceasta data;
– o asociere sau alta organizatie care nu are personalitate juridica, precum societatile civile profesionale si cabinetele asociate de avocati sau notari, se considera a fi persoana impozabila pentru acele activitati economice desfasurate de asociati sau parteneri in numele asociatiei ori al organizatiei respective, cu exceptia asociatiilor in participatiune. In aceasta situatie se inregistreaza ca platitor de taxa pe valoarea adaugata asociatia sau organizatia, care trebuie sa respecte toate prevederile legale in domeniul taxei pe valoarea adaugata;
– persoanele impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, care comercializeaza bunuri second-hand, pot consemna livrarile de bunuri efectuate fie in facturi cu mentiunea “T.V.A. inclus“, fie in facturi fiscale in care se evidentiaza taxa pe valoarea adaugata aferenta diferentei de pret. La fel se procedeaza si in cazul agentiilor de turism care pot emite facturi cu TVA inclus sau pot consemna in facturi fiscale TVA aferenta comisionului.

ORDIN Nr. 1.827 privind modificarea si completarea unor reglementari in domeniul contabilitatii

Pentru perioada 2001 – 2004 indicatorii ce trbuie realizati pentru aplicarea OMF 94 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate sunt urmatorii:

La 31 decembrie 2001: Cifra de afaceri – peste 9 milioane EUR, Total active pentru anul anterior – peste 4,5 milioane EUR, Nr mediu de salariati ai anului anterior – 250
La 31 decembrie 2002: Cifra de afaceri – peste 8 milioane EUR, Total active pentru anul anterior – peste 4 milioane EUR, Nr mediu de salariati ai anului anterior – 200
La 31 decembrie 2003: Cifra de afaceri – peste 7,3 milioane EUR, Total active pentru anul anterior – peste 3,65 milioane EUR, Nr mediu de salariati ai anului anterior – 150
La 31 decembrie 2004: Cifra de afaceri – peste 7,3 milioane EUR, Total active pentru anul anterior – peste 3,65 milioane EUR, Nr mediu de salariati ai anului anterior – 50

Lista cuprinzand persoanele juridice care aplica efectiv, incepand cu anul 2004, reglementarile OMF 94 si retrateaza situatiile financiare ale anului 2003 este prevazuta in anexa.
Dupa anul 2004 se va mentine nivelul indicatorilor.
Incepand cu situatiile financiare ale anului 2005, Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) se aplica de urmatoarele categorii de persoane juridice:
a) persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, cu modificarile ulterioare;
b) institutiile reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor mobiliare;
c) institutiile de credit;
d) societatile de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare si brokerii de asigurare;
e) companiile si societatile nationale, regiile autonome si alte persoane juridice de interes public nominalizate de Ministerul Finantelor Publice prin ordin al ministrului finantelor publice;
f) persoanele juridice care apartin unui grup de societati si intra in perimetrul de consolidare de catre o societate-mama care aplica Standardele Internationale de Raportare Financiara;
g) persoanele juridice care la sfarsitul anului precedent depasesc realizeaza nivelul corespunzator al indicatorilor de mai sus;
h) alte persoane juridice pe baza aprobarii date de Directia de reglementari contabile din Ministerul Finantelor Publice, ca urmare a optiunii acestora de aplicare a IFRS.

NORME Nr. 12 privind supravegherea solvabilitatii si expunerilor mari ale institutiilor de credit

Prezentele norme se aplica institutiilor de credit, persoane juridice romane, si reglementeaza supravegherea solvabilitatii si expunerilor mari, pe baza individuala si consolidata.
Indicatorul de solvabilitate exprima fondurile proprii, ca proportie din totalul activelor si elementelor din afara bilantului, nete de provizioane, ajustate in functie de risc. Institutiile de credit vor raporta BNR, trimestrial, indicatorii de solvabilitate calculati pe baza individuala, si, semestrial, indicatorii de solvabilitate calculati pe baza consolidata. De asemenea, in scopul supravegherii repartizarii adecvate a capitalului in cadrul unui grup bancar, BNR poate solicita, unei societati-mama, care este institutie de credit si calcularea unui indicator subconsolidat atat in ceea ce priveste societatea-mama, cat si in ceea ce priveste oricare dintre filialele acesteia care se supun autorizarii si supravegherii BNR.
Institutiile de credit sunt obligate sa mentina in permanenta indicatorul de solvabilitate la un nivel de cel putin 12%.
Expunerea unei institutii de credit fata de un singur debitor este considerata ca fiind expunere mare atunci cand valoarea acesteia este egala sau depaseste 10% din fondurile proprii ale institutiei de credit respective. Raportarea tuturor expunerilor mari se va efectua trimestrial. O institutie de credit nu poate inregistra o expunere fata de un singur debitor, a carei valoare depaseste 25% din fondurile proprii. Valoarea cumulata a expunerilor mari ale unei institutii de credit nu poate depasi 800% din fondurile ei proprii.
Prezentele norme intra in vigoare la data de 1 iulie 2004, cu exceptia dispozitiilor referitoare la supravegherea solvabilitatii si expunerilor mari pe baza consolidata, care se vor aplica incepand cu 1 ianuarie 2005.