Lege 232 pentru aprobarea OG 36/2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscala

Prevederile OG 36 referitoare la Legea 414/2002 privind impozitul pe profit se modifica si se completeaza astfel:

– Referitor la rezerve – nu se supun impozitarii rezervele din influente de curs valutar aferente aprecierii disponibilitatilor in valuta, constituite potrivit legii, inregistrate de banci – persoane juridice romane si sucursalele bancilor straine care isi desfasoara activitatea in Romania;
– Rezerva legala (20% din capitalul social) constituita de persoanele juridice care furnizeaza utilitati societatilor comerciale care se restructureaza, se reorganizeaza sau se privatizeaza poate fi folosita pentru acoperirea pierderilor de valoare a pachetului de actiuni obtinut in urma procedurii de conversie a creantelor, iar sumele destinate reconstituirii ulterioare a acesteia sunt deductibile la calculul profitului impozabil, incepand cu anul fiscal 2003.
– Sunt deductibile la calculul profitului impozabil:
– Cheltuielile cu primele de asigurare pentru accidente de munca, boli profesionale si risc profesional, precum si cheltuielile cu alte prime de asigurare platite de angajator in numele angajatului, impozabile, potrivit legii, la angajat persoana fizica;
– Cheltuielile cu cotizatiile platite asociatiilor profesionale, recunoscute prin hotarare a Guvernului ca fiind de utilitate publica, pana la nivelul echivalentului in lei al sumei de 1000 euro anual.
– Prevederile art 10 al (2) referitoare la deductibilitatea cheltuielilor cu dobanzile in cazul in care gradul de indatorare este mai mare decat unu nu sunt aplicabile bancilor, persoane juridice romane, si sucursalelor bancilor straine care isi desfasoara activitatea în Romania, societatilor comerciale de leasing, precum si institutiilor de credit.
– In cazul persoanelor juridice straine obligatia completarii si depunerii declaratiei de impunere, precum si a calcularii, retinerii si platii impozitului revine platitorului de venit, precum si persoanei juridice rezidente ale carei valori se tranzactioneaza sau societatii de intermediere ori societatii de servicii de investitii financiare.

Acestea se aplica incepand cu anul fiscal 2003.

Prevederile OG 36 referitoare la Legea 345/2002 privind taxa pe valoare adaugata se modifica si se completeaza astfel:

– Se adauga la bunurile scutite de TVA bunurile comercializate prin magazinele situate in aeroporturile internationale dupa locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal la iesirea din tara.
– Taxa de rambursat pentru luna de raportare, dupa compensarea cu taxa de platit din luna anterioara sau din lunile urmatoare se poate compensa de catre organele fiscale, la cerere sau din oficiu, cu obligatii datorate si neachitate catre bugetul de stat, obligatii datorate la fondul de risc pentru garantii de stat pentru imprumuturi externe, inclusiv dobanzile si penalitatile de orice fel aferente acestora, precum si cu obligatiile datorate si neachitate catre bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetele locale, inclusiv dobanzile si penalitatile de orice fel aferente acestora.

Prevederile OG 36 referitoare la Legea 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, se modifica si se completeaza astfel:

– Agentii economici producatori de bauturi alcoolice distilate sunt obligati sa utilizeze pentru depozitarea acestor produse rezervoare si recipiente calibrate, pentru care detin certificate de calibrare eliberate de un laborator de metrologie;
– Si agentii economici producatori si importatori de tuica, rachiuri naturale si produse intermediare au nevoie de autorizatie de la Ministerul Finantelor Publice
– Suspendarea activitatii agentilor economici producatori de alcool etilic rafinat si sau distilate are loc daca nu a fost comercializata sau prelucrata o cantitate egala cu cel putin 20% (inainte era prevazut 10%) din cantitatea totala estimata a se realiza pe perioada de autorizare;
– In caz de intarziere la plata accizelor cu mai mult de 30 de zile (inainte era prevazut 60 de zile) se anuleaza autorizatia si se inchide activitatea agentului economic in cauza, pana la plata sumelor restante;
– Se poate anula autorizatia de catre organul emitent si in situatia in care agentii economici detin sau comercializeaza produse supuse sistemului de marcare, marcate cu marcaje neautentice si/sau detin in stoc astfel de marcaje. In acest caz administratorii sau asociatii societatilor respective isi pierd dreptul de a desfasura activitati de productie si comert in domeniul produselor supuse marcarii, in urmatorii 10 ani de la constatarea faptei.
Aceste prevederi se aplica in termen de 90 de zile de la data publicarii.

Prevederile OG 36 referitoare la Legea 7/2001 privind impozitul pe venit se completeaza cu urmatoarele prevederi:

– pentru persoanele juridice fara scop patrimonial si alte entitati neplatitoare de impozit pe profit sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor transport si cazare, a indemnizatiei acordate pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, precum si in cazul deplasarii in cadrul localitatii, in interesul serviciului sunt neimpozabile daca se incadreaza in limita a 2.5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice. Sumele care depasesc aceasta limita sunt asimilate salariilor din punct de vedere al impunerii.
– Beneficiarii de venit datoreaza in cursul anului un impozit retinut la sursa de 10% din venitul brut incasat din activitatile desfasurate in baza unei conventii/contract civil incheiat in conditiile Codului civil.
– Veniturile realizate din activitati independente nu sunt asimilate salariilor in vederea impunerii.
Aceste prevederi se aplica incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei publicarii.

Prin aceasta lege se aduc modificari si la OG 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare aprobata cu modificari si completari prin Legea nr 79/2003:

– Persoanele juridice cu sediu in Romania care au sucursale si/sau puncte de lucru le pot imputernici pe acestea pentru a plati impozitul pe venitul din salarii.
– Pentru sumele stinse prin compensare, dobanzile si penalitatile de orice fel se calculeaza pana la data inregistrarii cererii de compensare la organul competent.
– Modul de calcul al dobanzilor aferente sumelor reprezentand eventuale diferente intre impozitul pe profit platit la data de 25 ianuarie a anului urmator celui de impunere si impozitul pe profit datorat conform declaratiei de impunere intocmite pe baza situatiei financiare anuale va fi reglementat prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.
– Pentru sumele de restituit de la buget platitorii au dreptul la dobanda dupa expirarea unui termen de 30 de zile de la depunerea cererii la organul competent, cu exceptia sumelor provenite din impozitul pe venit.
– In cazul platilor efectuate prin decontare bancara pentru obligatiile bugetare datorate in vama, obligatia bugetara se considera platita la data la care bancile debiteaza contul platitorului, pe baza instrumentelor de decontare specifice, confirmate prin stampila si semnatura autorizata a acestora.
– Garantiile reale si celelalte sarcini reale sunt prevazute in titlul VI din Legea 99/1999 si gradul lor de prioritate se stabileste din momentul in care au fost facute publice prin metode prevazute de aceasta lege.
– Bancile sunt obligate sa comunice administratiei fiscale date de identificare a conturilor pe care le inchid sau deschid titularii lor in prima jumatate a fiecarei luni pentru luna anterioara (inainte termenul era de 5 zile)

Prin aceasta lege se aduc modificari si completari si la OG 24/2001 privind impunerea microintreprinderilor aprobata cu modificari prin Legea nr 111/2003:

– Persoanele juridice platitoare de impozit pe profit pot opta pentru incadrarea in categoria microintreprinderilor incepand cu anul fiscal urmator daca indeplinesc conditiile. Optiunea se comunica organelor fiscale teritoriale la inceputul anului fiscal, sub forma unei declaratii pe propria raspundere, pana la data de 31 ianuarie inclusiv.
– In cazul in care nu mai sunt indeplinite conditiile persoanele juridice nu mai aplica acest sistem de impunere incepand cu anul urmator.
– Indeplinirea conditiei de a avea cel putin un salariat se considera indeplinita daca angajarea se realizeaza pana la data de 31 decembrie 2003, pentru persoanele juridice infiintate anterior anului 2003.
– Pentru persoanele juridice infiintate in cursul anului fiscal conditia referitoare la salariati trebuie indeplinita in termen de 60 de zile de la inregistrarea in Registrul comertului. Acesti contribuabili inscriu optiunea de a fi microintreprindere in cererea de inregistrare la registrul comertului si aceasta ramane definitiva cat timp sunt indeplinite conditiile.
– Pot fi microintreprinderi persoanele juridice care desfasoara activitati de intermediere in domeniile: asigurari si reasigurari, piata de capital

Ca modificare referitoare la prevederile legate de taxele de dezvoltare cuprinse in tarifele pentru energia electrica si termica acestea se declara lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care acestea se factureaza (inainte se declarau in functie de luna de incasare).

Se abroga modificarile aduse de OG 36/2003 la OUG 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata.

OUG 35 pentru modificarea si completarea OUG 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor

Comerciantii constituiti anterior datei de 31 mai 2001 care nu au preschimbat certificatul de inmatriculare si cel de inregistrare fiscala, au obligatia de a solicita la Biroul unic din cadrul Oficiul registrului comertului preschimbarea pana la data de 30 iunie 2004.

Cererile de înregistrare în registrul comerţului, care au ca scop înlăturarea cazurilor de incompatibilitate prevăzute de lege, formulate de persoanele fizice care au calitatea de comerciant sau de asociat, acţionar, administrator ori cenzor la persoanele juridice înregistrate, se soluţionează fără a fi necesară preschimbarea prealabilă a certificatului de înmatriculare şi a certificatului de înregistrare fiscală, termenul de solutionare fiind de 3 zile.

Hotarare 563 pentru modificarea art 6. din HG nr 185/2003 privind taxa pentru serviciul public de televiziune si a art 6 din HG nr 186/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune

Conform prevederilor acestei hotarari sunt scutite de la plata taxei pentru serviciul public de televiziune si serviciul public de radiodifuziune: familiile şi persoanele singure care beneficiază de ajutor social lunar conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garanta, asociaţiile şi fundaţiile nonprofit, misiunile diplomatice străine şi membrii acestora, azilurile de bătrâni, unităţile sanitare de stat, unităţile militare, unităţile de învăţământ de stat, salariaţii şi pensionarii Societăţii Române de Radiodifuziune şi ai Societăţii Române de Televiziune, pensionarii proveniţi din sistemul pensiilor pentru agricultori, , precum şi alte categorii prevăzute de legi speciale.

Mai sunt scutite de plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune si persoanele fizice abonate la retele de radioamplificare.

Ordin 440 al ministrului sanatatii si familiei privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare de zi

Spitalizarea de zi cuprinde acele structuri in care se pot furniza servicii programabile de diagnostic, tratament si monitorizare pentru pacienti care nu necesita supraveghere mai mare de 12 ore. Prezentul ordin se refera la functionarea si organizarea acestor structuri, precum si la raportarea statistica a activitatii acestora.