Legea 161 / 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatii publice , a functiilor publice si in mediul de afaceri , prevenirea si sanctionarea coruptiei

A. Prin prezenta lege se stabilesc reglementarile generale pentru prevenirea si combaterea coruptiei:

a) Transparenta informatiilor referitoare la obligatiile bugetare restante;
b) Transparenta in administrarea informatiilor;
c) Prevenirea si combaterea criminalitatii informatice;
d) Conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor in exercitarea demnitatilor publice si functiilor publice;
e) Grupurile de interes economic . Acestea sunt definite ca o asociere intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice , constituite pe o perioada determinata in scopul inlesnirii sau dezvoltarii activitatii economice a membrilor sai.

B. Modificarea unor reglementari in scopul prevenirii si combaterii coruptiei
a) Asigurarea transparentei in exercitarea functiilor publice, prevenirea si combaterea coruptiei;
b) se modifica si completeaza L78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelorde coruptie;
c) se modifica si completeaza OUG 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie;
d) se modifica si completeaza legea 115/1996, privind declarea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, functionarilor publici si a unor persoane cu functii de conducere.

C. Asigura transparenta si stabilitatea in mediul de afaceri.
Se modifica si completeaza:
a) Legea 26/1990 privind registrul comertului.
b) Legea 31/1990 privind societatile comerciale.
– La acelasi sediu vor putea functiona mai multe societati, daca cel putin o persoana este asociat in fiecare dintre aceste societati.
– Membrii fondatori pot primi maxim 6% din profitul net pentru o perioada maxim de 5 ani de la constituirea societatii.
– Dobandirea propriilor actiuni se plateste din profitul distribuibil si din rezervele disponibile ale societatii, cu exceptia rezervelor legale. In raportul de gestiune care insoteste situatia financiara anuala se vor prezenta motivele care au determinat dobandirea propriilor active.
– Dobandirea de catre societate a unui bun apartinand unui actionar intr-un interval de cel mult 2 ani de la constituire si contra unei sume reprezentand cel putin 1/10 din valoarea capitalului social subscris va fi supusa aprobarii prealabile a adunarii generale extraordinare a actionarilor si va fi publicata.
– Administratorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii sai daca avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia nu le comunica cenzorilor sau auditorilor financiari.
– Cota parte din profit ce se plateste fiecarui asociat este dividend si se plateste proportional cu cota de participare la capitalul social varsat. El se plateste la data stabilita de adunarea generala dar nu mai tarziu de 8 luni de la data aprobarii situatiilor financiare . In caz contrar societatea va plati o penalizare aferenta perioadei de intarziere la nivelul dobanzii legale.
Dividendele se distribuie din profituri reale, se pedesseste cu inchisoare de la 1 la 3 ani fondatorul, administratorul, directorul care incasaaza sau plateste dividende din profituri fictive sau care nu puteau fi distribuite in lipsa de situatie financiara ori contrarii celor rezultate din acestea.
– Daca se constata o pierdere a activului net capitalul social va trebui reantregit sau redus inainte de a se face vreo repartizare sau distribuire de profit.
– In orice factura , oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente intrebuintate in comert trebuie sa se mentioneze denumirea, forma juridica, sediul si codul unic (exceptie bonurile fiscale)
– Pentru SRL-uri va trebui mentionat capitalul social iar pentru societatea pe actiuni si in comandita pe actiuni se va mentiona si capitalul social, din care cel efectiv varsat, potrivit ultimei situatii financiare anuale aprobate.
– Administratorul poate instraina, respectiv dobandi bunuri catre sau de la societate avand o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societatii numai dupa obtinerea aprobarii adunarii generale extraordinare. La fel se procedeaza si in cazul operatiunilor de inchiriere sau leasing.
– Este interzisa creditarea de catre societate a administratorului sau a directorilor in operatiuni care privesc acordarea de imprumuturi, avantaje financiare, operatiuni de livrare de bunuri, prestari de servicii, garantarea directa sau indirecta a oricaror imprumuturi acestora etc.
– Daca administratorii constata ca activul net (active-datorii) s-a redus mai putin decat jumatate din valoarea capitalului social, vor convoca adunarea generala extraordinara pentru a hotara reantregirea capitaluiui, reducerea lui la valoarea ramasa sau dizolvarea societatii.
– Experti contabili sau contabili autorizati care au incheiate asigurari de raspundere civila profesionala nu trebuie sa depuna garantie.
– Societatile comerciale a caror situatii financiare sunt supuse auditului financiar, vor organiza auditul intern.
– Nu pot fi cenzori, persoane care, pe durata exercitarii atributiilor conferite de aceasta calitate au atributii de control in cadrul Ministerului Finantelor sau a altor institutii publice.
– Din profitul net al societatii se va prelua in fiecare an, cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.
– Societatile comerciale care nu intocmesc situatii financiare armonizate cu Directivele Europene trebuie sa aiba unul sau mai multi cenzori.
– Daca numarul asociatilor trece de 15, numirea cenzorilor este obligatorie.
– Diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse in rezerve, fara a majora capitalul social.
– Societatile se dizolva prin trecerea timpului stabilit pentru durata societatii, in acest caz asociatii trebuie sa fie consultati de administrator cu cel putin 3 luni inainte de expirarea duratei, cu privire la prelungirea acesteia,
– Tribunalul dispune dizolvarea in situatia care societatea nu a depus in cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale a situatiilor financiare la oficiul registrului comertului, sau societatea nu a completat capitalul social; societatea nu are sediul social cunoscut si asociatii au disparut si nu au domiciliul sau resedinta cunoscuta.
– Valoarea minima a capitalului social pana la 31 decembrie 2005 pentru societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni nu va fi mai mic decat echivalentul in lei al sumei de 25.000 euro.

Ordin 3106 al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor pentru modificarea si completarea Normelor privind limita minima a capitalului social varsat, respectiv a fondului de rezerva libera varsat al asiguratorilor, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comnisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr 6/2002

Acest ordin prevede ca asiguratorii autorizati la data intrarii in vigoare a normelor trebuie sa isi majoreze capitalul social pana la data de 15 mai 2003.

Ordin 357/181 al ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui CNAS pentru modificarea anexelor nr 1, 4 si 6 la Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui CNAS nr 23/15/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare Contractului cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu

Ordin 357/181 al ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui CNAS pentru modificarea anexelor nr 1, 4 si 6 la Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui CNAS nr 23/15/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare Contractului cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate

Ordin 512 al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea OMFP nr 3/2003 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov in cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din Judetul Ilfov

In categoria contribuabililor care sunt administrati de Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor intra si:

a) sucursalele si/sau punctele de lucru stabile ale celorlalti mari contribuabili din Bucuresti si judetul Ilfov, inregistrate fiscal in municipiul Bucuresti, respectiv in judetul ilfov.

b) Sucursalele si/sau punctele de lucru stabile, inregistrate fiscal in municipiul Bucuresti, respectiv in judetul Ilfov, ale contribuabililor mari, persoane juridice administrate de alte organe fiscale teritoriale.

Plata obligatiilor datorate bugetului de stat de marii contribuabili, inclusiv a impozitului pe veniturile din salarii, pentru sucursalele si punctele de lucru stabile ale acestora din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, precum si a impozitului pe veniturile din salarii datorat de marii contribuabili din alte judete, pentru punctele de lucru sau sucursalele acestora din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov se face la Directia trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti.

OUG 23 pentru modificarea si completarea Legii nr 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si pentru modificarea art II si III din OUG nr 9/2003

Conform acestei legi beneficiaza de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului asiguratii care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 10 luni in ultimele 12 luni anterioare datei nasterii copilului.
Indemnizatia pentru concediul de crestere a copilului este de 85% din baza de calcul stabilita conform art. 99 (medie a veniturilor lunare). Dupa 31 decembrie 2003 cuantumul brut al indemnizariei va fi de 85% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.