Ordonanta Guvernului nr.67/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar

Se aduc unele modificari si completari:
Sunt detaliate activitatile desfasurate de un auditor financiar si se cuprind activitati de expertiza contabila, de evaluare si activitati de reorganizare judiciara si lichidare
Se largeste sfera atributiilor Camerei Auditorilor
Membrii Consiliului Camerei care pe perioada mandatului devin incompatibili cu aceasta functie sunt obligati sa solicite suspendarea lor din Consiliu pe durata incompatibilitatii
Membri Camerei sunt activi sau nonactivi.Inscrierea se face pe baza declaratiei data pe propria raspundere.Nonactivi sunt acei membrii care sunt incompatibili pentru exercitarea activitatii de audit financiar conform Regulamentului de organizare si functionare a Camerei
Sunt specificate detaliat conditiile pentru stagiatura in activitatea de audit financiar
Societatile comerciale care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV a a CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate nu au obligativitatea aplicarii prevederilor art.154-161 din legea nr.31/1990 privind solcietatile comerciale,referitoare la cenzori
Se pune accent pe independenta auditorului
Responsabilii pentru organizarea auditului intern care nu au calitatea de auditor financiar pot exercita aceasta functie in continuare cel mult 3 ani, timp in care pot obtine aceasta calitate.

Ordonanta Guvernului nr.69/2002 privind regimul juridic al cartii electronice de identitate

Se aduc unele modificari si completari:
Sunt detaliate activitatile desfasurate de un auditor financiar si se cuprind activitati de expertiza contabila, de evaluare si activitati de reorganizare judiciara si lichidare
Se largeste sfera atributiilor Camerei Auditorilor
Membrii Consiliului Camerei care pe perioada mandatului devin incompatibili cu aceasta functie sunt obligati sa solicite suspendarea lor din Consiliu pe durata incompatibilitatii
Membri Camerei sunt activi sau nonactivi.Inscrierea se face pe baza declaratiei data pe propria raspundere.Nonactivi sunt acei membrii care sunt incompatibili pentru exercitarea activitatii de audit financiar conform Regulamentului de organizare si functionare a Camerei
Sunt specificate detaliat conditiile pentru stagiatura in activitatea de audit financiar
Societatile comerciale care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV a a CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate nu au obligativitatea aplicarii prevederilor art.154-161 din legea nr.31/1990 privind solcietatile comerciale,referitoare la cenzori
Se pune accent pe independenta auditorului
Responsabilii pentru organizarea auditului intern care nu au calitatea de auditor financiar pot exercita aceasta functie in continuare cel mult 3 ani, timp in care pot obtine aceasta calitate.

Ordonanta Guvernului nr.62/2002 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.70/1997 priind controlul fiscal

Prin care se aduc unele modificari si completari :
se cuprinde in ansamblul activitatilor de control fiscal activitatea de investigare si constatare a evaziunii fiscale
se includ in obligatiile fiscale obligativitatea declararii, calcularii si inregistrarii in evidentele contabile si de plata a contributiilor la fondurile speciale
controlul fiscal se exercita de organele de control fiscal din cadrul Ministerului Finantelor Publice si al unitatilor sale teritoriale , precum si de serviciile de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale
sunt prezentate drepturile aferente exercitarii atributiilor de control fiscal
sunt definite detaliat obligatiile organelor de control fiscal: sa prezinte legitimatia de control si ordinul de serviciu,, sa efectueze serviciul astfel incat sa afecteze cat mai putin desfasurarea activitatii contribuabilului,sa aiba o atitudine profesionala , modalitati de efectuare si finalizare a controlului, etc
drepturile contribuabilului inatinte de efectuarea controlului fiscal
componenta avizului de verificare, se modifica termenul de transmitere a acestuia de la minim 15 zile la 5 zile inainte de data inceperii efective a controlului, precum si modificarea datei de incepere a controlului fiscal la solicitarea contribuabilului de la o amanare de maxim 30 zile la maxim 15 zile.
Se abroga dreptul contribuabilului de a cere din proprie initiativa sa fie controlat
Controlul fiscal se poate desfasura si in orice loc stabilit de comun acord intre contribuabil si organele de control daca contribuabilul asigura conditii necesare desfasurarii controlului
Durata controlului fiscal nu poate fi mai mare de 3 luni sau in cazul marilor contribuabili mai mare de 6 luni
Este actualizat cuantumul contraventiilor

Hotararea Guvernului nr.759/2002 pentru aprobarea Planului national de actiune pentru ocuparea fortei de munca

Prin care se aproba Planul national de actiune pentru ocuparea fortei de munca. Astfel, tinandu-se cont de contextul macroeconomic, se elaboreaza strategia de ocupare a fortei de munca ca o prioritate in politica Romaniei de aderare la Uniunea Europeana.
Dupa analiza indicatorilor macroeconomici in perioada 1991-2001 se elaboreaza prognoze pentru
perioada 2002-2005, se emit scenarii si se stabilesc urmatoarele obiective ale politicii de ocupare a fortei de munca :
cresterea ratei de ocupare , a gradului de ocupare a populatiei active
strategii nationale pentru „invatarea pe parcursul intregii vieti”: imbunattatirea invatamantului profesional si tehnic, combaterea abandonului scolar, adoptarea unor programe de educatie compensatorie in cazul celor care au abandonat temporar invatamantul, imbunatatirea formarii profesionale continue, etc;
dezvoltarea parteneriatului social
dezvoltarea regionala;
dezvoltarea sistemului de indicatori ai pieteti muncii : armonizarea statisticii sociale romanesti cu statisticile europene,etc.
Directii prioritare de actiune a Guvernului pentru cresterea gradului de ocupare a fortei de munca :

cresterea economica in special in sectorul intreprinderilor mici si mijloci din turism , tehnologia informatiei, ce va avea ca efect cresterea numarului locurilor de munca;
combaterea muncii fara forme legale prin elaborarea de masuri care sa conduca la reducerea costurilor salariale;
cresterea salariului de baza minim brut pe tara
elaborarea de masuri pentru combaterea somajului in randul tinerilor intre 15-24 ani;
lupta impotriva somajului de lunga durata;
elaborarea de programe speciale pentru persoane cu handicap, persoane de etnie roma, persoane eliberate din detentie, etc;
prelungirea perioadei de activitate a persoanelor varstnice;
recorelarea adecvata dintre cererea si oferat pe piata fortei de munca prin adaptarea sistemului de formare initiala si continua la tendintele pe termen mediu si lung.
Sunt prezentati in anexa structura pe indicatori, glosar de indicatori .
Sunt prezentati in detaliu 4 piloni ai strategiei de ocupare a fortei de munca cu 18 linii directoare:
1. imbunatatirea capacitatii de angajare
2. dezvoltarea spiritului antreprenorial si crearea de locuri de munca
3. promovarea capacitatii de adaptare a intreprinderilor si a angajatilor acestora
4. asigurarea egalitatii de sanse intre femei si barbati.

In realizarea acestora sunt stabilite conform liniilor directoare masuri, obiective, termene.

Hotararea Guvernului nr.859/2002 pentru aprobarea Instructiunilor privind metodologia de calcul a impozitului pe profit

Se aproba instructiunile pentru metodologia de calcul a impozitului pe profit conform Legii nr.414/2002.
Sunt exemplificate si punctate elementele de determinare a profitului impozabil, este definit gradul de indatorare si este prezentat un exemplu de calcul, sunt considerate deductibile pierderile tehnologice , este exemplificata modalitatea de calcul a cheltuielilor suplimentare deductibile cu amortizarea mijloacelor fixe,etc.

Ordonanta Guvernului Romaniei nr.61/2002 privind colectarea creantelor bugetare

Se abroga Ordonanta Guvernului nr.11/1996 privind creantele bugetare.
Aceasta ordonanta intra in vigoare de la data de 1 ianuarie 2003 cu urmatoarele precizari :
Se definesc ce reprezinta termenele de plata la obligatiile stabilite de organele de control
Suspendarea executarii silite pana la solutionarea cazului este atributul autoritatilor administratiei publice
Pentru neachitarea obligatiilor bugetare la termenul scadent se datoreaza :
dobanzi si
penalitati de intarziere de 0.5% pentru fiecare luna de intarziere.Penalitatea se percepe pana la data inceperii procedurii de executare silita
alte penalitati
Pentru obligatiile cu retinere la sursa se sanctioneaza cu 10% pentru sumele nevirate in termen de 30 de zile de la data scadenta.
Pentru sumele de primit de la bugetul de stat neprimite in termen de 30 de zile , STATUL datoreaza dobanda . Nivelul dobanzii este egal cu cel perceput de stat de la platitori.
Se stabileste procedura si modalitatile de executare silita, valorificarea bunurilor mobile si imobile urmarea executarii silite, contestarea la executare silita si modalitatile de stingere a obligatiei de plata

Hotarare a Guvernului Romaniei nr.844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor ocupatiilor , meseriilor si specializarilor pentru care se asigura pregatirea profesionala prin invatamantul preuniversitar, precum si durata de scolarizare

Prin care :
se aproba nomenclatoarele ocupatiilor , meseriilor si specializarilor denumite calificari profesionale pentru care se asigura pregatire profesionala prin invatamantul preuniversitar,
durata de scolarizare
se abroga HG nr.458/2000 privind nomenclatoarele ocupatiilor, meseriilor si specializarilor pentru care se asigura pregatire profesionala prin invatamantul preuniversitar precum si durata de scolarizare
intra in vigoare la data publicarii, respeciv 23 august 2002.
Promotiile scolarizate in baza HG.458/2000 vor finaliza studiile in baza planurilor de invatamant si a programelor scolare aprobate.
Sunt aprobate nomenclatoarele calificarilor profesionale pe nivele de calificare, domenii, durata studiilor de zi, seral cat si pentru invatamant special pentru copii cu deficiente.

Regulament BNR nr.5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

Acest regulament se aplica bancilor persoane juridice romane si reglementeaza calsificarea creditelor acordate clientilor din sectorul nebancar,altor banci, precum si constituirea , regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit.
Sunt luate masuri de urmarire si recuperarea creditelor acordate de catre entitatile bancare , persoane juridice romane. Sunt calsificate creditele si plasamentele prin aplicarea simultana a trei criterii: serviciul datoriei, performanta financiara, initierea de proceduri judiciare. Este elaborata procedura de determinare a necesarului de provizioane specifice de risc de credit, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea acestor provizioane.
Sunt prezentate si norme metodologice de aplicarea acestui regulament .
Intra in vigoare la 1 ianauarie 2003.