OG nr. 53/2001 pentru modificarea art. 4 alin. (6) lit. (d) din OG nr. 70/1994 privind impozitul pe profit şi a art. 15 şi 27 din OUG 17/2000 privind TVA

Sunt deductibile la calculul impozitului pe profit cheltuielile cu diurna care depăşesc de maximum 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice.
Baza de impozitare a TVA se reduce în cazul refuzurilor totale sau parţiale la livrarea mărfurilor. Precum şi în cazul retururilor de până la 15% din presa scrisă.
Modul de corectare a TVA înscrisă eronat pe facturi se efectuează fie prin anularea facturii fie prin emiterea unei alte facturi, în roşu, pe care se menţionează documentul iniţial, întocmit greşit şi emiterea unei facturi corecte

OG nr. 53/2001 pentru modificarea art. 4 alin. (6) lit. (d) din OG nr. 70/1994 privind impozitul pe profit şi a art. 15 şi 27 din OUG 17/2000 privind TVA

Sunt deductibile la calculul impozitului pe profit cheltuielile cu diurna care depăşesc de maximum 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice.
Baza de impozitare a TVA se reduce în cazul refuzurilor totale sau parţiale la livrarea mărfurilor. Precum şi în cazul retururilor de până la 15% din presa scrisă.
Modul de corectare a TVA înscrisă eronat pe facturi se efectuează fie prin anularea facturii fie prin emiterea unei alte facturi, în roşu, pe care se menţionează documentul iniţial, întocmit greşit şi emiterea unei facturi corecte

OG nr. 61/2001 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991

Întocmirea situaţiilor financiare este detaliată în sensul armonizării cu directivele Comunităţii Economice Europene, se stabileşte cadrul pentru realizarea situaţiilor financiare ale microîntreprinderilor.
Se stabileşte obligativitatea realizării anuale a inventarierii generale a elementelor de activ şi de pasiv.
Se stabileşte obligativitatea auditării situaţiilor financiare anuale, potrivit legii.
Se stabilesc contravenţii şi amenzi pentru nerespectarea unor prevederi din Legea contabilităţii.
Se abrogă unele acte normative referitoare la reflectarea în contabilitate a unor operaţiuni.
Sunt stabilite sancţiuni pentru contabilii care înregistrează în vontabilitate documente care nu au caracter de document justificativ

Ordin nr. 331/2001 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Normelor metodologice privind desfăşurarea activităţii de executare silită

Se stabileşte modelul şi conţinutul formularelor de declaraţii privind obligaţiile de constituire şi plată a fondului de asigurări sociale de sănătate, precum şi obligativitatea completării listelor nominale cu persoanele angajate, cele care intră în activitate şi cele care ies din activitate.
Începând cu 25 septembrie 2001 se depune Declaraţia pentru contribuţia la fondul de sănătate

Ordin nr. 459/2001 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind criteriile pe baza cărora se acordă înlesnirile la plata obligaţiilor la Fondul asigurărilor sociale de sănătate

Se prevede posibilitatea acordării unor astfel de înlesniri în următoarele condiţii mai importante:
Existenţa unui program de restructurare şi redresare financiară
Modul de respectare a obligaţiilor referitoare la depunerea declaraţiilor
Modul de respectare a plăţii obligaţiilor de plată
Dovada inexistenţei lichidităţilor băneşti
Dovada posibilităţii recuperării sumelor pentru care se solicită reeşalonarea

OG nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor

· Microîntreprinderile sunt definite ca persoane juridice care îndeplinesc cumulativ, la data de 31 decembrie a anului precedent, următoarele condiţii:
o Sunt producătoare de bunuri materiale, prestează servicii sau/şi desfăşoară activitate de comerţ
o Au până la 9 salariaţi
o Au realizat venituri reprezentând echivalentul în lei de până la 100.000 EURO inclusiv
Au capital integral privat.
Persoanele juridice care se încadrează în aceste condiţii nu mai calculează şi nu plătesc impozit pe profit conform OG 70/1994, cu modificările şi completările ulterioare.
Microîntreprinderile vor organiza şi vor conduce evidenţa contabilă conform metodologiei aprobate prin Ordin al ministrului finanţelor publice
Microîntreprinderile din domeniul producţiei şi serviciilor, care realizează investiţii din profit, beneficiază de scăderea acestora din impozitul datorat.
Microîntreprinderile vor beneficia de reducerea în proporţie de 20% a impozitului în cazul în care creează noi locuri de muncă, cu cel puţin 10% faţă de anul fiscal precedent.
Prevederile prezentei OG 24/2001 intră în vigoare la data de 1 septembrie 2001

Ordin al Ministrului Finanţelor Publice nr. 1491/2001 pentru aprobarea modelului şi conţinutului Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, prevăzute la art. I – VII din OUG nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare

Se stabileşte modelul şi conţinutul formularului “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, prevăzute la art. I-VII din OUG nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare”.
Formularul se completează cu majuscule, utilizând pix cu mină de culoare neagră, la maşina de scris sau la imprimantă

OG nr. 26/2001 pentru modificarea OG nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare

· Plata obligaţiilor bugetare se efectuează în ordinea următoare:
o Obligaţii cu termen de plată în anul curent
o Obligaţii neachitate la data de 31 decembrie a anului precedent
o Majorări de întârziere şi penalităţi de întârziere aferente obligaţiilor neachitate la 31 decembrie a anului precedent
o Obligaţii bugetare cu termene de plată viitoare.
· In cazul obligaţiilor bugetare stinse prin compensare, majorările de întârziere se calculează până la data la care compensarea a devenit posibilă, potrivit legii.
Nevirarea sumelor reţinute la sursă se penalizează cu 10% din suma reţinută şi nevirată într-un termen mai mare de 30 de zile, iar plata cu întârziere a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor se sancţionează cu o penalitate de 0,5% pe lună.

Debitorii au obligaţia de a depune, până la data de 15 noiembrie 2001, la creditorii bugetari, declaraţii – inventar privind impozitele, taxele, contribuţiile şi alte venituri bugetare aflate în sold la 31 decembrie 2000 şi neachitate până la 30 septembrie 2001, inclusiv majorările evidenţiate contabil, pe ani fiscali.
În termen de 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, Ministerul Finanţelor Publice va emite norme de aplicare şi modelul declaraţiei – inventar.
Această ordonanţă intră în vigoare la data de 1 octombrie 2001