LEGEA 216/2001 a bugetului de stat pe anul 2001

· Agenţii economici, printre care se numără şi societăţile comerciale, pot efectua, în limita cotei de 1,5% din fondul de salarii aferent salariaţilor cu contract individual de muncă, cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit şi care nu se supun impozitării veniturilor, pentru:
o Grădiniţe, creşe, dispensare, cabinete medicale
o Servicii de sănătate acordate pentru boli profesionale şi accidente de muncă
o Muzee, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamilişti, şcoli
o Daruri pentru copiii salariaţilor, transport de la şi la locul de muncă
o Bilete de tratament pentru salariaţi şi membrii familiilor acestora
o Ajutoare de înmormântare, sau pentru acoperirea unor pierderi datorate calamităţilor naturale
Contribuţia la fondurile de intervenţie ale asociaţiei profesionale.

Plătitorii de impozite şi taxe care au organizate puncte de lucru stabile sunt obligaţi să solicite înregistrarea fiscală a acestora ca plătitori de impozit pe venituri din salarii, la organul fiscal în a cărui rază teritorială de află punctul de lucru.

În anul 2001 sunt deductibile la calculul impozitului pe profit cheltuielile cu tichetele de masă, repartizate unui număr maxim de 611.000 salariaţi în trim. I, 711.000 salariaţi în trim. II, 811.000 salariaţi în trim. III şi 1.011.000 salariaţi în trim. IV. Unităţile emitente nu vor elibera tichete de masă angajatorilor care înregistrează obligaţii neachitate la sfârşitul anului 2000 faţă de bugetul de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale şi al asigurărilor sociale de stat.

HG 403/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare prevederilor art.183 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

Salariul de bază brut lunar sau, după caz, indemnizaţia lunară brută se majorează la data de 1 aprilie 2001, astfel:

Câştigul brut lunar realizat (lei) Procent de majorare %
Până la 10.920.000 8,29
10.920.001 – 11.830.000 8,25
11.830.001 12.350.000 7,95
12.350.001 12.740.000 7,30
12.740.001 13.650.000 6,98
13.650.001 14.170.000 6,05
14.170.001 15.210.000 5,25
15.210.001 16.120.000 4,95
16.120.001 18.070.000 4,00
18.070.001 19.370.000 3,03
19.370.001 21.320.000 2,48
21.320.001 24.570.000 1,95
24.570.001 29.120.000 0,85

OMF 313/2001 privind intrarea în vigoare a Convenţiei dintre România şi Irlanda pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe câştigurile de capital

Ordinul prevede datele de la care se aplică prevederile Convenţiei, după cum urmează:

În cazul Irlandei, de la 6 aprilie 2001 pentru impozitele pe venit şi impozitele pe câştigurile de capital;
În cazul Irlandei, de la 1 ianuarie 2001 pentru impozitul pe profit;
În cazul României, de la 1 ianuarie 2001

LEGEA 189/2000 PRIVIND APROBAREA OUG 217/1999 PENTRU MODIFICAREA ªI COMPLETAREA OG 70/1994 PRIVIND IMPOZITUL PE PROF

Diferenţele de curs valutar aferente disponibilului în devize sunt venituri neimpozabile sau cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil.
În cazul contractelor de leasing operaţional utilizatorul va deduce chiria, iar în cazul contractelor de leasing financiar va deduce amortizarea şi dobânda.

Cheltuielile de protocol sunt deductibile în limita de 2% din diferenţa dintre venituri şi cheltuieli, inclusiv accizele, mai puţin cheltuielile cu impozitul pe profit şi cheltuielile de protocol.

Impozitul pe profit se reduce cu 50% pentru profitul utilizat pentru investiţii în active necorporale destinate activităţilor pentru care contribuabilul este autorizat.

Majorarea capitalului social prin încorporarea rezervelor şi profitului – cu excepţia rezervelor legale şi a diferenţelor din reevaluarea patrimoniului – se impozitează cu o cotă de 5%

LEGEA 191/2001 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001

Din bugetul asigurărilor sociale de stat se va suporta diferenţa dintre valoarea biletului de tratament balnear sau de odihnă şi contribuţia beneficiarilor de astfel de bilete, pentru un număr de până la 435.000 locuri, dintre care 375.000 locuri la tratament balnear şi 60.000 de locuri la odihnă. Criteriile şi modul de distribuire a biletelor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

De la data intrării în vigoare a Legii 19/2000 (respectiv 1.04.2001), cotele de contribuţie de asigurări sociale se stabilesc la:
35% pentru condiţii normale de muncă;
40% pentru condiţii deosebite de muncă;
45% pentru condiţii speciale de muncă.

Cuantumul ajutorului de deces este:

o 4.500.000 lei în cazul asiguratului sau al pensionarului;
o 2.250.000 lei în cazul unui membru de familie.

· Valoarea unui punct de pensie la data de 1.04.2001 se stabileşte de Casa Naţională de Pensii pe baza unui coeficient de 38,5% din salariul mediu brut pe economie prognozat la 4.148.653 lei pentru anul 2001.

Anexă – exemplu de calcul

LEGEA 19/2000 PRIVIND SISTEMUL PUBLIC DE PENSII SI ALTE DREPTURI DE ASIGURăRI SOCIALE

Intră în vigoare la data de 1 aprilie 2001 şi prevede, în principal, schimbarea calculului contribuţiei la asigurările sociale de stat (cotele fiind anual stabilite de legea referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat).

In cazul salariilor, 1/3 din contribuţia la asigurările sociale (CAS, inclusiv contribuţia de 5% la pensia suplimentară) va fi suportată de către angajat şi 2/3 de către angajator. Baza de calcul a CAS nu poate depăşi de trei ori salariul mediu brut pe economie.

Legea menţionează că salariul net nu poate fi afectat în mod negativ de implementarea prezentei legi.

Conform noii legi, contribuabili la sistemul public de asigurări sunt, după caz:

Asiguraţii care datorează contribuţii individuale de asigurări sociale;
angajatorii;
persoanele juridice la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii prevăzuţi la art. 5 din Legea 19-2000, ca fiind asimilate angajatorilor;
Agenţia Naţională de Ocupare şi Formare Profesională care administrează bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj.

O altă modificare este reprezentată şi de încadrarea locurilor de muncă pe categorii, care se va face pe baza criteriilor şi metodologiei ce se vor stabili pe prin hotărâre a Guvernului.

Vă prezentăm un exemplu de calcul al salariilor, pentru care am considerat salariul mediu brut pe economie 4.000.000 lei