OUG 43/2001 pentru modificarea OG 11/1996 privind executarea creantelor bugetare

· Guvernul, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale si alte autorităţi ale administraţiei centrale sau locale pot acorda amânări şi eşalonări la plată ale impozitelor, taxelor şi majorărilor de întârziere aferente datorate, precum şi scutiri totale sau parţiale de la plata acestor taxe şi impozite si/ sau a majorărilor de întârziere aferente.

· Prin ordin al ministrului finanţelor publice şi al muncii şi solidarităţii sociale se vor stabili procedura, criteriile şi competenţele de acordare a acestor înlesniri.

· Pentru acordarea înlesnirilor este necesar avizul Consiliului Concurenţei.

Pentru impozitele şi taxele locale, procedura şi competenţele de acordare vor fi stabilite de Ministerul Administraţiei Publice.

Amânările şi eşalonările pentru sume mai mari de 500 miliarde lei, precum şi scutirile pentru sume mai mari de 50 miliarde lei, se vor acorda numai de către Guvern, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice.

Înlesnirile se pot acorda fie pe baza evidenţei analitice pe plătitori de la nivelul organelor teritoriale, fie pe baza unui document de verificare întocmit conform ultimei balanţe de verificare întocmită de debitor.

Nerespectarea condiţiilor şi a termenelor în care s-au aprobat înlesnirile atrage anularea acestora şi începerea sau continuarea executării silite

OMFP 315/2001 pentru modificarea şi completarea OMF 620/1997 privind Normele de aplicare a OG 11/1996 (executarea creanţelor bugetare) reglementează calculul majorărilor de întârziere aferente neplăţii în termen a impozitului pe venit

Lista cuprinzând agenţii economici avizaţi să distribuie aparate de marcat electronice fiscale

In completarea la listele publicate anterior, pentru distribuirea aparatelor de marcat electronice fiscale se avizează următorii agenţi economici:
REL COMPUTER, BIT SOFT, ROMANIAN BUSINESS CONSULT şi MASTER COMPUTERS din Bucureşti
CHRISTIAN GAVRILA din Braşov
SINTEZIS BIROTICA din Oradea
COMPU TRADE III din Timişoara si
NEXTRA din Miercurea Ciuc

Regulamentul nr.1/2001 al Băncii Naţionale privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi

Se definesc incidentele de plăţi, interdicţia bancară, persoanele declarante
Se stabileşte cadrul organizatoric de urmărire a persoanelor – fizice şi/sau juridice – cu risc de plată.
Se stabileşte modul de publicare a informaţiilor deţinute în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi.
Regulamentul intră în vigoare la două luni de la data publicării, adică la 9 mai 2001

HG 272/2001 pentru actualizarea limitelor amenzilor contravenţionale prevăzute de Legea 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii

Amenzile aplicate salariaţilor autorităţilor şi organizaţiilor statului (Camera de muncă, Camera de Comerţ şi Industrie, societăţi comerciale şi companii naţionale cu capital majoritar de stat) pentru nerespectarea termenelor de eliberare a dovezilor şi autorizaţiilor respective se măresc cu cca. 60%

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice (OMFP) 187/2001 pentru modificarea instrucţiunilor de completare a unor formulare prevăzute de OG 73/1999 privind impozitul pe venit, cu modificările şi completările ulterioare

Se specifică modul de completare a unor capitole din Fişa fiscală 1 şi Fişa fiscală 2 aşa cum sunt ele prevăzute de Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 1193/1999;
Se fac precizări referitoare la Declaraţia privind veniturile estimate din cedarea folosinţei bunurilor (OMF 1423/1999) şi la Declaraţia de venit global (OMF 1372/2000)

OMF 181/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Deciziei Comisiei fiscale referitoare la impunerea veniturilor realizate de nerezidenţi in România

Beneficiarii, persoane juridice romane, ai unor lucrări de construcţii – montaj, supraveghere, consultanta, asistenta tehnica si alte activităţi similare executate de nerezidenţi vor înregistra contractele aferente (si eventualele modificări ale acestor contracte) la organul fiscal de reşedinţa. Înregistrarea de face pe baza completării unei declaraţii-tip.
Datele astfel obţinute vor fi folosite pentru verificarea modului de stabilire a dreptului de impunere in România a veniturilor realizate de persoane nerezidente.

OG 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare

transferarea la bugetul de stat a următoarelor fonduri:
fondul pentru ocrotirea sănătăţii (conform OG 22/1992, cu modificările ulterioare);
fondul pentru protecţia si încadrarea in munca a persoanelor cu handicap (OUG 102/1999, cu modificările ulterioare);
comisionul pentru prestarea serviciilor vamale (legea 8/1994) si fondul special pentru modernizarea punctelor vamale;
fondul pentru promovarea si dezvoltarea turismului (OG 8/1998 cu modificările ulterioare);
fondul pentru aviaţia civila (OG 47/1998);
fondul pentru învăţământ (OG75/1999);
fondul naţional de solidaritate (OUG 118/1999 cu modificările ulterioare);
Se ABROGA OG 96/1999 privind constituirea si utilizarea Fondului special de reducere a riscurilor tehnologice.
Acest act se aplică începând cu anul 2001