Ordin nr. 1982/5/2001 al ministrului finantelor publice si al guvernatorului BNR pentru aprobarea Reglementarilor Contabile, armonizate cu DCEE nr.86/635/CEE si cu S.I.C pt.institutiile de credi

Reglementarile se aplica astfel:

Incepand cu exercitiul financiar 2001 de catre bancile
persoane juridice romane cotate la Bursa de Valori si de un esantion reprezentativ conform anexa 2.
incepand cu anul 2002 de catre toate bancile
incepand cu anul 2003 de catre toate Institutiile de
credit

HG 728/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea OUG nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată, cu modificările ulterioare

Se definesc unele noţiuni şi expresii existente în lege, se detaliază modul de declarare a zonelor defavorizate şi procedura de acordare a facilităţilor.
Se stabilesc domeniile de interes pentru zonele defavorizate conform clasificării şi codificării CAEN, precum şi formularistica necesară pentru obţinerea facilităţilor în zone defavorizate

Ordin nr. 661/444/216/2001 al ministrului muncii si solidaritatii sociale, al ministrului comunicatiilor si tehnologiei infomatiei si al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului muncii si solidaritatii sociale, al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului finantelor publice nr. 4079/268/1480/2001 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator

Se stabilesc urmatoarele:
se defineste “activitatea de creatie de programe
pentru calculator”
se precizeaza specializarile pentru care se emit
diplomele de absolvire
se precizeaza sursa si modul de calcul al venitului de
10.000 USD inregistrat de angajator pentru fiecare
angajat care beneficiaza de scutire pe impozitul pe venit conform OUG 94/2001
scutirea de impozit prevazuta se aplica lunar, numai
pentru veniturile salariale obtinute in baza unui contract individul de munca

LEGE nr. 635/2001 pentru aprobrea OUG 95/2001 privind constituirea si utilizarea Fondului Romania

Fondul Romania se constituie in vederea promovarii imaginii reale a tarii in exterior si se contituie dintr-o cota de 1% care se plateste de catre contribubilii care au incasat venituri in valuta din exportul bunurilor realizate din activitatile proprii precum si din prestari de servicii pentru partea din profitul impozabil care corespunde ponderii acestor venituri in volumul total al veniturilor

OG nr. 7/2001 privind impozitul pe venit

In categoria veniturilor impozabile se introduc veniturile din activităţi agricole, sunt extinse categoriile de venituri care nu sunt supuse impozitării, precum şi cele scutite de impozit pe venit

Sumele reprezentând deducerile personale de bază pe trim. IV 2001 si anul 2000 vor fi stabilite prin ordin al ministrului finanţelor, în funcţie de rata inflaţiei.

Prevederile acestei Ordonanţe sunt aplicabile începând din 1 ianuarie 2002, cu excepţia celor referitoare la trim. IV 2001.

De la data aplicării prezentei ordonanţe se abrogă OG 73/1999 cu modificările ulterioare

Legea nr.149/2002 privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.46/2000 pentru modificarea lit. a) din alin.(3) al art.7 din Ordonanta Guvernului nr.119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv

Articol unic : se respinge Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.46/2000 privitoare la certificarea trimestriala si anuala, insotita de raportul de audit, bilant contabil si a contului de executie bugetara ale institutiei publice, anterioara aprobarii de catre conducatorul institutiei publice a bilantului contabil si a contului de executie bugetara

Ordonanta de urgenta nr.60/2002 pentru modificarea art.16 alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor

Prin care termenul acordat comerciantilor constituiti anterior datei de 1 iunie 2001, pentru preschimbarea certificatului de inmatriculare si a codului fiscal cu noul certificat de inregistrare continand codul unic de inregistrare atribuit , se modifica de la 12 luni la 18 luni

Legea 346 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

Sunt obligatorii asigurarile de riscuri pentru accidente de munca si boli profesionale pentru persoanele angajate cu contract de munca, persoane care desfasoara activitati in functii elective, someri, etc.;
Se stabilesc prestatiile si serviciile de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
Se stabilesc indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca;
Se infiinteaza Fondul National de Asigurari de Accidente de munca, institutie de interes national, care gestioneaza aceste fonduri ;
Prezenta lege intra in vigoare la 1 ianuarie 2004 cu exceptia prevedirilor referitoare la constituirea fondului initial de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 200